ข่าวการศึกษาหนังสือราชการ

สพฐ.แจ้งอย่างเป็นทางการ ให้ทดลองเปิดเรียนเต็มรูปแบบทั่วประเทศ ตั้งแต่ 13 ส.ค.2563 เป็นต้นไป

สพฐ.แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ให้สถานศึกษาทุกแห่งทดลองเปิดเรียน On-Site เต็มรูปแบบทั่วประเทศ ตั้งแต่ 13 ส.ค.2563 เป็นต้นไป

แต่จะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะมาตรการด้านสาธารณสุข 5 ข้อ
ส่วนการจัดกิจกรรมรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก เช่น การประชุม การจัดกิจกรรมรื่นเริง หรือการละเล่นที่มีคนจำนวนมากในสถานศึกษา ควรงดเว้น หรือหากจำเป็นต้องจัด ให้ประสานสาธารณสุขในพื้นที่ใกล้บ้าน หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบการเฝ้าระวังในพื้นที่ให้ความเห็นชอบ และแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ

Back to top button