ข่าวการศึกษา

สิงห์บุรีเลื่อนเปิดการเรียนการสอน(On site) ไปเป็น 15 ก.ค.2564

เมื่วันที่ 26 มิถุนายน 2564 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสิงห์บุรี และผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี ได้ลงนามประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง เลื่อนการเปิดการเรียนการสอน (On site) ความโดยสรุปว่า..

ด้วย ปัจจุบันจังหวัดสิงห์บุรีพบจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด – 19 รายใหม่ และผู้สัมผัสเสี่ยงสูงภายในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี จากการติดตามและสอบสวนโรคของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขปรากฏว่า #เป็นการแพร่ระบาดในลักษณะกลุ่มก้อน และมีการแพร่ระบาดของโรคไปยังพื้นที่ต่างๆ

ดังนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสิงห์บุรี ตามมติที่ประชุม เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564 ให้สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี เลื่อนการเรียนการสอน (On site)
และเพื่อให้การเรียนการสอนในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงให้จัดการเรียนการสอนโดยวิธีอื่น ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษากำหนด ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564

Back to top button