หนังสือราชการ

สพฐ. เปิดรับนวัตกรรมการเรียนการสอนช่วงโควิด ผ่านการคัดเลือกจะได้งบสนับสนุน 5,000-10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จาก สพฐ.

สพฐ. เปิดรับนวัตกรรมการเรียนการสอนช่วงโควิด ผ่านการคัดเลือกจะได้งบสนับสนุน 5,000-10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จาก สพฐ.


เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดทําผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ด้วย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายที่จะสนับสนุนงบประมาณ ให้สถานศึกษาหรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เป็นแบบอย่างได้ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เพื่อนําผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เป็นแบบอย่างได้ เผยแพร่ให้สถานศึกษาทั่วประเทศนําไป เป็นแบบอย่างในการจัดการเรียนการสอนต่อไป

ทั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดรับผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียน การสอนที่เป็นแบบอย่างได้ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ที่สถานศึกษาหรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการอยู่แล้ว โดยแบ่ง ผลงานออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่

1.  ระดับปฐมวัย
2.  ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 
3.  ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
4.  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 และ
5.  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6

ซึ่งในแต่ละระดับ สามารถส่งผลงานได้ 5 ประเภท คือ
1. On-Site
2. On-Air
3. On-Hand
4. On-Demand และ
5. Online

สถานศึกษาหรือสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาที่สนใจ สามารถเขียนอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน พร้อม จัดทําคลิปวิดีโอนวัตกรรมดังกล่าว ความยาวไม่เกิน 90 นาที ส่งกลับมาที่อีเมล์ : [email protected] ภายในวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับงบประมาณสนับสนุน ผลงานละ 5,000 – 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี โทรศัพท์ : 02-2845718-20 และ กลุ่มเผยแพร่และพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี โทรศัพท์ : 02-2585715-6

สพฐ. เปิดรับนวัตกรรมการเรียนการสอนช่วงโควิด ผ่านการคัดเลือกจะได้งบสนับสนุน 5,000-10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จาก สพฐ.

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button