ข่าวการศึกษา

ม.44 การพัฒนาการศึกษาของประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๒๗/๒๕๖๐
เรื่อง การพัฒนาการศึกษาของประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โดยที่รัฐบาลได้มีนโยบายปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน ด้วยนวัตกรรม จึงจําเป็นที่ต้องมีการปฏิรูปและพัฒนาการศึกษาของประเทศเพื่อยกระดับการศึกษาไทย ให้สอดคล้องกับทิศทางของนโยบายดังกล่าว ซึ่งการเพิ่มช่องทางการจัดการศึกษาโดยสถานศึกษาเอกชน ที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศให้สามารถเข้ามาจัดการเรียนการสอนในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต และเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสเข้าศึกษา ในสถานศึกษาที่มีศักยภาพสูงดังกล่าว อันเป็นเครื่องมือและกลไกสําคัญในการผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในสาขาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงานและมีความสําคัญต่อการรองรับการขยายตัวของระบบ เศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) หรือเขตเศรษฐกิจพิเศษอื่น ๆ ตามที่คณะรัฐมนตรีจะกําหนด อันจะนําไปสู่การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ทัดเทียมกับนานาชาติ รวมทั้ง เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการดําเนินการปฏิรูปประเทศทั้งในด้านการศึกษาและด้านเศรษฐกิจ ตามแนวทางที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจ ่ ักรไทยฉบับที่ได้รับความเห็นชอบจากประชามติได้บัญญัติไว้

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ม.44 การพัฒนาการศึกษาของประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีม.44 การพัฒนาการศึกษาของประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีม.44 การพัฒนาการศึกษาของประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดาวน์โหลด : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/142/15.PDF

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button