policy

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ รักครู.com

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ รักครู.com  เว็บไซต์นี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา แก่ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่สนใจ

นโยบายส่วนบุคคล (Privacy Policy)

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้หรือใช้ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมการทำงานของเว็บไซต์ รักครู.com นั้น ท่านยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของเว็บไซต์ รักครู.com อย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านควรปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการของเว็บไซต์ รักครู.com โดยเคร่งครัด

การใช้บริการเว็บไซต์ รักครู.com ตามปกติท่านสามารถใช้งานได้ทันทีโดยเว็บไซต์ รักครู.com จะไม่ร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ จากท่าน เว้นแต่เป็นการรวบรวมข้อมูลบางส่วนเพื่อเก็บหรือวิเคราะห์ผลทางสถิติ รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์และข้อมูลการทำธุรกรรมต่างๆ ระหว่างเว็บไซต์ รักครู.com และผู้ใช้บริการจะถูกเก็บเป็นความลับ และจะไม่อนุญาตให้ผู้อื่นเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้เว็บไซต์ รักครู.com จะไม่เปิดเผยใดๆ เว้นแต่
1. เว็บไซต์ รักครู.comได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการเพื่อการใช้บริการและ/หรือรักษาผลประโยชน์ของผู้ใช้บริการเอง
2. เพื่อการติดต่อสื่อสาร การแจ้งข้อมูล การแก้ปัญหาในการให้บริการ การศึกษาพัฒนาคุณภาพเว็บไซต์ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
3. การเปิดเผยข้อมูลนั้นๆ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เว็บไซต์ รักครู.com ขอสงวนสิทธิในการ ปฏิเสธความรับผิดทั้งหมดในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เสียหายหรือสูญหายเนื่องจากความผิดพลาดใดๆระหว่างส่งข้อมูลระหว่างเว็บไซต์ รักครู.com กับผู้ใช้บริการ เหตุสุดวิสัยใดๆ การถูกจารกรรมข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Hack) และ/หรือการกระทำใดๆที่ขัดกฎหมาย ไม่ว่าการกระทำนั้นจะเกิดจากบุคคลใดๆก็ตาม

ข้อสงวนสิทธิ (Disclaimer Policy)

ข้อมูลที่เว็บไซต์ รักครู.com ได้รับจากท่าน เว็บไซต์ รักครู.com จะนำมาเป็นข้อมูลในการแก้ไข ปรับปรุง เพื่อพัฒนาให้บริการเว็บไซต์รักครู.com ให้มีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ

ข้อมูล ข่าวสาร บทความ ภาพประกอบ รูปถ่าย เสียงประกอบ ภาพเคลื่อนไหว ข้อความ และส่วนประกอบอื่นใดทั้งหมดในเว็บไซต์ (“เนื้อหา”) ทั้งหมดนี้เว็บไซต์รักครู.com เป็นเพียงผู้ให้บริการการเข้าถึงเนื้อหาต่างๆ หรือเป็นสื่อกลางที่ใช้ในการส่งผ่านข้อมูลระหว่างผู้ใช้บริการและเจ้าของข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นเท่านั้น เว็บไซต์ รักครู.com ไม่ใช่เจ้าของหรือตัวแทนของเนื้อหา และไม่สามารถตรวจสอบหรือทราบถึงแหล่งที่มาของข้อเท็จจริงของเนื้อหาได้ทั้งหมด ดังนั้นเว็บไซต์ รักครู.com จึงไม่รับรองความถูกต้องใดๆของเนื้อหาและไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ต่อความผิดพลาดของเนื้อหา รวมทั้งความรับผิดใดๆต่อเจ้าของเนื้อหา ผู้ใช้บริการ หรือบุคคลภายนอกใดๆทั้งสิ้น

ในบางส่วนของเว็บไซต์ รักครู.com อาจมีจุดเชื่อมโยงไปเว็บไซต์หรือเว็บเพจอื่น (Link) ซึ่ง เว็บไซต์ รักครู.com มิใช่เจ้าของหรือตัวแทนข้อมูลเหล่านั้น ดังนั้นเว็บไซต์ รักครู.com ไม่รับรองความถูกต้องของข้อมูล และไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมต่อความผิดพลาดของข้อมูลดังกล่าว รวมทั้งความรับผิดชอบจากสินค้าหรือบริการใดๆ และผู้ใช้บริการยอมรับว่าเว็บไซต์ รักครู.com ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ ในความเสียหายอันเกิดจากไวรัสหรือโปรแกรมไม่พึงประสงค์ที่มีผลหรือน่าจะมีผลต่อซอฟท์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ของผู้ใช้บริการซึ่งเป็นผลมาจากการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือเว็บเพจอื่น

ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงอย่างชัดแจ้งว่าเว็บไซต์ รักครู.com ไม่มีความรับผิดชอบต่อการไม่สามารถเข้าใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของเว็บไซต์ไม่ว่าในกรณีใดๆ

ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property)

บรรดาข้อความ เนื้อหา ภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง หรือส่วนประกอบใด ๆ ทั้งหมดของเว็บไซต์ แนวคิด รูปแบบการนำเสนอ ซอฟท์แวร์สำหรับใช้ให้บริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร หรือสิทธิอื่นที่กฎหมายให้การคุ้มครองทั้งหมด ที่ปรากฏในเว็บไซต์ รักครู.com เป็นลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาของเว็บไซต์ รักครู.com แต่เพียงผู้เดียว การลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่าหรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าหรือประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ว่าโดยประการใดๆจากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงส่วนหนึ่งส่วนใดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเว็บไซต์ รักครู.com เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์และ/หรือสิทธิต่างๆของเว็บไซต์ รักครู.com เว็บไซต์ รักครู.com มีสิทธิดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยเด็ดขาดทันที

ติดต่อสอบถาม
หากผู้ใช้บริการมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์ รักครู.com หรือต้องการเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดไปใช้กรุณาติดต่อมาที่ [email protected]

Back to top button