อบรมออนไลน์

สสวท. เปิดอบรมออนไลน์การวัดผลประเมินผลตามแนวทาง PISA เพื่อให้ครูและผู้ที่สนใจฟรี มีวุฒิบัตร

เปิดอบรมหลักสูตร การวัดผลประเมินผลตามแนวทาง PISA เพื่อให้ครูหรือบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลตามแนวทาง PISA หลักสูตรนี้เป็นการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลตามแนวทาง PISA และมีกิจกรรมให้ทำข้อสอบ PISA บนระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA รวมทั้งให้สรุปประโยชน์ที่ได้รับจาก PISA IN FOCUS โดยเปิดอบรมตั้งแต่วันนี้ถึง 1 กันยายน 2560 –
ข้อมูลเพิ่มเติมhttp://teacherpd.ipst.ac.th/index.php/study-news/80-1-pisa

Back to top button