อบรมออนไลน์

สสวท. เปิดอบรมออนไลน์การวัดผลประเมินผลตามแนวทาง PISA เพื่อให้ครูและผู้ที่สนใจฟรี มีวุฒิบัตร

เปิดอบรมหลักสูตร การวัดผลประเมินผลตามแนวทาง PISA เพื่อให้ครูหรือบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลตามแนวทาง PISA หลักสูตรนี้เป็นการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลตามแนวทาง PISA และมีกิจกรรมให้ทำข้อสอบ PISA บนระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA รวมทั้งให้สรุปประโยชน์ที่ได้รับจาก PISA IN FOCUS โดยเปิดอบรมตั้งแต่วันนี้ถึง 1 กันยายน 2560 –
ข้อมูลเพิ่มเติมhttp://teacherpd.ipst.ac.th/index.php/study-news/80-1-pisa

สสวท. เปิดอบรมออนไลน์การวัดผลประเมินผลตามแนวทาง PISA เพื่อให้ครูและผู้ที่สนใจฟรี มีวุฒิบัตรสสวท. เปิดอบรมออนไลน์การวัดผลประเมินผลตามแนวทาง PISA เพื่อให้ครูและผู้ที่สนใจฟรี มีวุฒิบัตรสสวท. เปิดอบรมออนไลน์การวัดผลประเมินผลตามแนวทาง PISA เพื่อให้ครูและผู้ที่สนใจฟรี มีวุฒิบัตรสสวท. เปิดอบรมออนไลน์การวัดผลประเมินผลตามแนวทาง PISA เพื่อให้ครูและผู้ที่สนใจฟรี มีวุฒิบัตรสสวท. เปิดอบรมออนไลน์การวัดผลประเมินผลตามแนวทาง PISA เพื่อให้ครูและผู้ที่สนใจฟรี มีวุฒิบัตรสสวท. เปิดอบรมออนไลน์การวัดผลประเมินผลตามแนวทาง PISA เพื่อให้ครูและผู้ที่สนใจฟรี มีวุฒิบัตรสสวท. เปิดอบรมออนไลน์การวัดผลประเมินผลตามแนวทาง PISA เพื่อให้ครูและผู้ที่สนใจฟรี มีวุฒิบัตรสสวท. เปิดอบรมออนไลน์การวัดผลประเมินผลตามแนวทาง PISA เพื่อให้ครูและผู้ที่สนใจฟรี มีวุฒิบัตร

Back to top button