ข่าวการศึกษา

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ย้ำ “ลูกเสือต้องเป็นต้นแบบคุณธรรมจริยธรรมให้กับทุกภาคส่วน”

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 7/2560 ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ได้เน้นย้ำให้ลูกเสือเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับทุกภาคส่วนในประเทศ พร้อมร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวต้อนรับคณะกรรมการชุดใหม่ โดยขอให้ร่วมแรงร่วมใจ ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทำงานกิจการลูกเสือ แม้จะเหน็ดเหนื่อยเพียงใดก็ขอให้อย่าได้ท้อถอย ถือเป็นหนึ่งในการปฏิบัติงานถวายสถาบันพระมหากษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ร่วมกันทำงานด้วยความสุจริต มีธรรมาภิบาล โปร่งใส เนื่องจากลูกเสือต้องเป็นต้นแบบคุณธรรมจริยธรรมให้ทุกภาคส่วน

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

สำหรับผลการประชุมครั้งนี้ มีเรื่องที่น่าสนใจโดยสรุป ดังนี้

ที่ประชุมมอบหมายให้สำนักงานลูกเสือแห่งชาติดำเนินการจัดทำร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562 โดยขอให้ประสานกับคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ร่วมกันพิจารณาความเหมาะสม ด้วยความรอบคอบตามระเบียบราชการ ยึดหลักการใช้งบประมาณแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด ก่อนนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติพิจารณาต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมมอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านต่าง ๆ พิจารณาดำเนินการ ดังนี้

  • คณะอนุกรรมการฝ่ายทรัพย์สิน ได้พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับเรื่องเงินเดือน ดูแลบำรุงขวัญและกำลังใจ สวัสดิการ ของเจ้าหน้าที่ตามความเหมาะสม โดยยึดหลักตาม พ.ร.บ.หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

  • คณะอนุกรรมการฝ่ายทรัพย์สิน ให้ร่วมกับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ พิจารณาปรับปรุงค่ายลูกเสือให้เหมาะสม ตามความจำเป็นและสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  • คณะอนุกรรมการฝ่ายสื่อสร้างสรรค์ ได้มอบหมายให้มุ่งเน้นพัฒนางานประชาสัมพันธ์ทาง Social Media ให้เยาวชนได้สามารถเข้าถึงองค์ความรู้เป็นวงกว้าง และมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น

  • คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ ถือเป็นหัวใจสำคัญในการร่วมมือกับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ในการติดต่อประสานงานด้านต่างประเทศ จึงกำชับให้ดูแลเรื่องการจ่ายค่าบำรุงลูกเสือโลก รวมทั้งการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ประเทศไทย

ที่มา : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button