ข่าวการศึกษา

สารวันเด็กแห่งชาติ 2561 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้

สาร
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี
เนื่องโอกาส “วันเด็กแห่งชาติ”  ประจำปีพุทธศักราช 2561
วันเสาร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2561
………………………………

เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปีพุทธศักราช 2561 ได้เวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่ง ผมขอส่งความรักและความปรารถนาดีมายังเด็กและเยาวชนคนไทยที่รักทุกคน

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เด็กและเยาวชนไทยทุกคนเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ และเป็นช่วงวัยแห่งการเรียนรู้  เด็กๆจึงควรได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เพื่อให้มีความรู้ทั้งในด้านวิชาการ และทักษะในการใช้ชีวิต  โดยรู้จักคิด  รู้จักใช้เหตุผล รู้จักการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ รู้จักแยกแยะความผิดถูก  และเป็นผู้ที่มีทัศนคติในทางบวก โดยต้องหมั่นเรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน   โดยเฉพาะการมีองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  และการสร้างนวัตกรรมใหม่ ในยุคประเทศไทย 4.0 ที่จะเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตสำหรับโลกศตวรรษที่ 21 รวมทั้งมีความรักชาติบ้านเมือง  มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  และยึดมั่นในสถาบันชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย์  เพื่อธำรงความเป็นชาติไทยให้คงอยู่ต่อไป

วันเด็กแห่งชาติปีนี้  ผมได้มอบคำขวัญว่า  “รู้คิด  รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี”  เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองว่า เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของประเทศ  ขอให้ตั้งใจใฝ่ศึกษาเล่าเรียน  หมั่นฝึกฝนพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่เป็นประโยชน์  รวมทั้งรู้จักใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์  มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม  และเป็นคนดีของสังคม  ตลอดจนเป็นผู้ที่มีความกตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่  ผู้มีพระคุณ  ครูอาจารย์ มีจิตสาธารณะ  เพื่อการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข  และพร้อมจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและคุณธรรมของประเทศชาติต่อไป

ในโอกาส “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปีพุทธศักราช 2561  ผมขออวยพรให้เด็กและเยาวชนไทยทุกคน  จงประสบแต่ความสุข  ความเจริญ มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่สมบูรณ์  แข็งแรง  เพื่อเป็นพลังสำคัญ  ในการพัฒนาประเทศไทยของเรา  ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป

พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี

ดาวน์โหลดไฟล์ สารวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

สารวันเด็กแห่งชาติ 2561 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ สารวันเด็กแห่งชาติ 2561 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ สารวันเด็กแห่งชาติ 2561 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button