ข่าวการศึกษา

ศธ.เตรียมประกาศรายชื่อโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) กว่า 40 แห่ง ปลายเมษานี้

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เตรียมประกาศรายชื่อโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership Schoolกว่า 40 แห่งปลายเดือนเมษายนนี้ พร้อมลงนามความร่วมมือโครงการกลางเดือนพฤษภาคม และเริ่มเปิดเรียนได้ทันช่วงเปิดเทอมปีการศึกษา 2561

ศธ.เตรียมประกาศรายชื่อโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) กว่า 40 แห่ง ปลายเมษานี้

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบ Partnership School ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการหารือร่วมกันในหลากหลายประเด็นที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อให้งานเดินหน้าตามแผนและเป้าหมายที่วางไว้ อาทิ เห็นชอบ (ร่าง) การจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ การประชาสัมพันธ์ การติดตามประเมินผลและวิจัยโครงการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) โดยมี รมช.ศึกษาธิการ (ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร) เป็นที่ปรึกษา มีประธานคณะทำงานด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย พล.อ.วุฒินันท์ ลีลายุทธ เป็นประธานคณะทำงานด้านการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan), เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานคณะทำงานด้านการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ, นายมีชัย วีระไวทยะ เป็นประธานคณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ และ รศ.ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์ เป็นประธานคณะทำงานด้านการติดตามประเมินผลและวิจัย

นอกจากนี้ ได้เห็นชอบ (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน Task Force โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธาน เพื่อทำหน้าที่ปลดล็อคกฎระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล ตลอดจนหลักสูตรและงานด้านวิชาการ พร้อมทั้งสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม และวางระบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงด้วย

ในส่วนของการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ในระยะเริ่มต้นโครงการก็มีความสำคัญ จึงได้จัดทำคลิปวีดิทัศน์เปิดตัวและแนะนำโครงการความยาวประมาณ 2 นาที เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งจะมีการประชุมในวันที่ 30 เมษายน 2561 โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ก่อนที่จะนำคลิปดังกล่าวไปเผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์ในสื่อทุกช่องทางต่อไป

เช่นเดียวกับ “ข้อตกลงความร่วมมือโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Project” ซึ่งที่ประชุมได้หารือและเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดอย่างกว้างขวาง เพราะถือเป็นเรื่องสำคัญ มีรายละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษร และเกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในพื้นที่ ข้อตกลงดังกล่าว จึงมีข้อมูลประกอบในหลายส่วน อาทิ

– วัตถุประสงค์โครงการ

– การบริหารงานบุคคลของโรงเรียน

– การพัฒนาหลักสูตรภายใต้กรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ร่วมกับหลักสูตรของสถานศึกษา ที่มุ่งเน้นตามความถนัดและความเชี่ยวชาญในบริบทที่แตกต่างกัน

– การบริหารจัดการงบประมาณของโรงเรียน ซึ่งทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจะเข้ามามีส่วนร่วม

ทั้งนี้ คาดว่าจะดำเนินการจัดทำข้อตกลงดังกล่าวให้แล้วเสร็จ พร้อมจัดพิธีลงนามได้ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 2561 นี้ โดยจะเรียนเชิญ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลด้านการศึกษาเป็นประธานในพิธีลงนามด้วย

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า การดำเนินโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา ถือว่ามีความก้าวหน้าไปมาก แม้ว่าจะมีระยะเวลาในการเตรียมการเพียง 2 เดือน แต่ทุกภาคส่วนก็ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ จนทำให้โครงการประสบผลสำเร็จอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการคัดเลือกโรงเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการ ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบรายชื่อโรงเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการกว่า 40 แห่ง ซึ่งผ่านการกลั่นกรองและจับคู่กับภาคเอกชนที่จะให้การสนับสนุนแล้ว

โดยเตรียมที่จะประกาศรายชื่อโรงเรียนอย่างเป็นทางการในช่วงปลายเดือนเมษายนนี้ และเชื่อว่ามีความพร้อมที่จะเริ่มโครงการ พร้อมแจกคู่มือการปฏิบัติงาน (Guideline-Checklist) ของโรงเรียนร่วมพัฒนา ได้ทันในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2561 นี้ อย่างแน่นอน โดยคู่มือดังกล่าวจะใช้เป็นแนวทางในการร่วมจัดการศึกษา มีเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง, กิจกรรมในโครงการและการดำเนินงาน ตลอดจนการนิเทศและติดตามผลโครงการ และอื่น ๆ

ที่มา : ศธ.360องศา ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

นำเสนอโดย

Written by อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
Photo Credit อิทธิพล รุ่งก่อน
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button