ข่าวการศึกษา

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกรมสรรพากร หักเงินเดือนข้าราชการใช้หนี้ กยศ.

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการหักเงินได้พึงประเมินเพื่อชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560

อาศัยอำนาจตามความในวรรคหนึ่งของมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ให้พนักงานหรือลูกจ้างซึ่งเป็นผู้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหักเงินได้พึงประเมินเพื่อช าระเงินกู้ยืมคืนให้กองทุน ดังต่อไปนี้

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ข้อ๑ ในประกาศนี้

“กองทุน” หมายความว่า กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560

“เงินกู้ยืม” หมายความว่า เงินกู้ยืมตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาพ.ศ. 2560

ข้อ2 ให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งเป็นกระทรวงทบวง กรม สำนักงานหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม หักเงินได้พึงประเมินของข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดซึ่งเป็นผู้กู้ยืมเงิน ตามจ านวนที่กองทุนแจ้งให้ทราบแล้วน าส่งผ่านระบบของกรมบัญชีกลางตามกฎหมายว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย เพื่อให้กรมบัญชีกลางโอนเงินดังกล่าวให้กรมสรรพากรผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ชื่อบัญชี“กรมสรรพากร 1 เพื่อรับช าระเงินคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา”

ข้อ3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ประกาศณ วันที่๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
อธิบดีกรมสรรพากร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก ราชกิจจานุเบกษา

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button