ข่าวการศึกษาหนังสือราชการ

ปฏิทินการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561)

ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว5021 ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน ครั้งที่ 2(1 ตุลาคม 2561) 

เอกสารแนบ

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

1. ไฟล์ที่ 1
2. ไฟล์ที่ 2
3. ไฟล์ที่ 3
4. ไฟล์ที่ 4
5. ไฟล์ที่ 5
6. ไฟล์ที่ 6

โดยในไฟล์ที่ 2 ได้กำหนด ปฏิทินการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561) ไว้ดังนี้

ภายในวันที่  3  กันยายน 2561

 • สพท./สศศ. จัดส่งบัญชีรายชื่อข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ที่ช่วยปฏิบัติราชการทาง สพฐ. และต่างสังกัด สพฐ.

(เอกสารหมายเลข 1/1) ไปยัง สพฐ.

 • สพท./สศศ. จัดส่งบัญชีรายชื่อข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ที่ช่วยปฏิบัติราชการต่าง สพท. /ศธจ./ศธภ.

(เอกสารหมายเลข 1/2) ไปยัง สพท. ที่เกี่ยวข้อง

 • สพท./สศศ. จัดส่งบัญชีรายชื่อข้าราชการครูฯ กลุ่มที่ 2 (อันดับ คศ.4-5) (เอกสารหมายเลข 1/3) ไปยัง สพฐ.
 • สพท./สศศ. จัดส่งบัญชีแสดงอัตราเงินเดือน/ค่าจ้าง ของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 กันยายน 2561 (เอกสารหมายเลข 3/1) ไปยัง สพฐ.

ภายในวันที่  21  กันยายน 2561

 • ผู้บังคับบัญชาฯ ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ

ภายในวันที่  1  ตุลาคม 2561

 • ผู้บังคับบัญชาฯ ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561)
 • สพท. รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของ ผอ.สพท. และผู้รักษาราชการแทน ผอ.สพท. (เอกสารหมายเลข 5) ไปยัง สพฐ.

ภายในวันที่  2  ตุลาคม 2561

 • สถานศึกษา จัดทำบัญชีรายละเอียดข้อมูลข้าราชการ/ลูกจ้างประจำเสนอคณะกรรมการระดับสถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาผลการปฏิบัติงานข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ตามประกาศ สพฐ. เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ สพฐ. ลงวันที่ 4 มีนาคม 2551 ข้อ 10.3.1 (ก) และ (ข)
 • สถานศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำต่อ สพท./สศศ.

ภายในวันที่  3  ตุลาคม 2561

 • สพท. จัดทำบัญชีรายละเอียดเสนอขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำใน สพท. และ ผอ.สถานศึกษา ต่อคณะกรรมการระดับ สพท.

ภายในวันที่  8  ตุลาคม 2561

 • คณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำในเขตพื้นที่การศึกษา
 • คณะกรรมการระดับ สศศ. พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำในศูนย์การศึกษาพิเศษและโรงเรียนในสังกัด สศศ.

ภายในวันที่  10  ตุลาคม 2561

 • สพท./สศศ. นำผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการในสังกัด เสนอขอความเห็นชอบต่อ กศจ./อ.ก.ค.ศ.สศศ. แล้วแต่กรณี
 • ออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง และแจ้งผลการพิจารณาของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ที่มาช่วยราชการไปยัง สพท. ต้นสังกัด
 • สพท./สศศ. จัดส่งบัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง ของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ตามผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561) (เอกสารหมายเลข 3/2) ไปยัง สพฐ.
 • สพท./สศศ. จัดส่งบัญชีสรุปผลการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง รวมทั้งปี (1 เมษายน 2561 และ 1 ตุลาคม 2561) ของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ตามผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561           (เอกสารหมายเลข 3/3) ไปยัง สพฐ.
 • สพท./สศศ. จัดส่งบัญชีแสดงผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู กลุ่มที่ 2 (อันดับ คศ.4-5) (เอกสารหมายเลข 2/3) ไปยัง สพฐ.

ภายในวันที่  15  ตุลาคม 2561

 • สพฐ. ออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง และแจ้งผลการพิจารณาของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ที่มาช่วยราชการไปยัง สพท. ต้นสังกัด เพื่อสั่งเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง

สิ้นเดือนตุลาคม 2561

จ่ายเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำตามคำสั่งเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง

หมายเหตุ  สำหรับข้าราชการครู/ลูกจ้างประจำที่ช่วยปฏิบัติราชการที่ ศธจ./ศธภ. ให้ สพท.รอผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการจากหน่วยงานที่ไปช่วยปฏิบัติราชการก่อน จึงจะออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือนได้

***กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม***

ที่มา : สพร.

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button