ข่าวการศึกษา

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 นั้น
เพื่อให้การด าเนินการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปด้วยความเหมาะสม
กับภารกิจ ปริมาณ คุณภาพการจัดการศึกษาในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา สนองนโยบายของรัฐบาล
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ และสนับสนุนระบบ
งานกฎหมายและคดีของรัฐให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๓๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ๓ และข้อ๔ ประกอบค าแนะน าของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
จึงออกประกาศแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าวไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ
1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๑๐) ของข้อ ๖ แห่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
“(๑๐) กลุ่มกฎหมายและคดี”
ข้อ
2 ให้ยกเลิกความในข้อ๗ (๕) (ซ) แห่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อ
3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๑๐) ของข้อ๗ แห่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
“(๑๐) กลุ่มกฎหมายและคดี ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย
(ข) ด าเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
(ค) ด าเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย
(ง) ด าเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์
(จ) ด าเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์
(ฉ) ด าเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
(ช) ด าเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอื่น
ๆ ของรัฐ

ไฟล์แนบ : ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มกฎหมายและคดี

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button