การเรียนการสอนสื่อการสอน

แจกฟรี คู่มือประกอบการสอนเวทคณิต (ฉบับร่าง) โดยกลุ่ม เวทคณิตออนไลน์

กลุ่มเฟซบุ๊ค เวทคณิตออนไลน์   ได้เผยแพร่เอกสารประกอบการสอนเรื่อง เวทคณิต  ซึ่งเป็นการเรียนการสอนคณิตศาสตร์แบบอินเดีย ที่ว่ากันว่าเป็นสุดยอดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ซึ่งจะเห็นได้จากการที่ประเทศอินเดียมีโปรแกรมเมอร์ระดับโลกหลายคน กลุ่มเวทคณิตออนไลน์ จึงได้จัดทำขึ้น โดยมีเนื้อหาใจความของการจัดทำหนังสือ ตามคำนำ  ว่า

เอกสํารคู่มือเวทคณิตฉบับนี้ ทํางกลุ่มเฟสบุค เวทคณิตออนไลน์ ได้รับความอนุเครําะห์ ฉบับ ที่ สพฐ.
จะจัดทำเป็นหนังสือ ซึ่งเป็นครั้งที่สอง เป็นการปรับปรุง แก้ไข ให้สํามํารถใช้ได้ กับเด็กทั่วไป และ ยังสํามํารถ
ใช้ในกํารแข่งขันได้ เพรําะมีเทคนิค ต่ํางๆในกํารคิดเลขเร็ว ด้วย ทํางผู้เขียนอยําก เผยแพร่ ควํามรู้ เวทคณิต ที่
ถูกต้อง จากฉบับแรกที่เคยออกไปก่อนหน้ํานี้ มําฉบับนี้เป็นกํารแก้ไข ข้อผิดพลําดต่ํางๆในกํารพิมพ์ครับ
เพื่อให้สมําชิกที่อยํากเรียนรู้เวทคณิตได้น ำไปใช้อย่ํางเต็มที่ สมควํามตั้งใจของผู้เขียน ที่ต้องกํารให้เป็นสมบัติ
ของแผ่นดิน ควํามรู้ที่มีคุณค่ํานี้ขอมอบให้สมําชิกทุกท่ําน และจะย้อนกลับไปตอบแทนผู้เขียน ที่ท่ํานไม่ขอเอ่ย
นําม ไว้ ณ โอกําส นี้ และหลํายคนคงจะทรําบกันดีนะครับ
หํากมีข้อผิดพลําดประกํารใด แอดมิน ขอน้อมรับ น ําไปปรับแก้ไขให้สมบูรณ์ต่อๆไปครับ

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เวทคณิตออนไลน์
4 ตุลําคม 2561

ลิ้งก์ดาวน์โหลด : คู่มือเวทคณิต

ขอบคุณ : กลุ่ม เวทคณิตออนไลน์ 

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button