หนังสือคู่มือ

คู่มือ แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา (SAR)

การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่ทุกฝ่ายว่าการจัดการศึกษาทุกระดับมีคุณภาพ
และจะคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐาน กระทรวงศึกษาธิการจึงให้มีการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีนโยบายปรับปรุงมาตรฐานและตัวชี้วัดให้มีจํา นวนน้อยลง กระชับและสะท้อนถึงคุณภาพอย่างแท้จริงเน้นการประเมินตามสภาพจริงไม่ยุ่งยากสร้างมาตรฐานระบบการประเมิน เพื่อลดภาระการจัดเก็บข้อมูล ลดการจัดทํา เอกสารที่ใช้ในการประเมิน รวมทั้งพัฒนาผู้ประเมินภายในให้มีมาตรฐานมีความน่าเชื่อถือ สามารถให้คําชี้แนะและให้คํา ปรึกษาแก่สถานศึกษาได้

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

คู่มือ แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา (SAR)

ดาวน์โหลด : แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button