การเรียนการสอน

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นป.2,ป.5

สาขาวิทยาศาสตร์ภาคบังคับ สสวท. ได้จัดทำคำอธิบายรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 5 ตามหลักสูตรแกนกางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) เพื่อให้ครูและนักการศึกษาใช้เป็นแนวทางในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและเตรียมการเรียนการสอน

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นป.2,ป.5 คำอธิบายรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นป.2,ป.5

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นป.2,ป.5

ดาวน์โหลดไฟล์เวิร์ด : คำอธิบายรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นป.2,ป.5

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button