ข่าวชาวบ้าน

กรมป่าไม้ เริ่มแจกกล้าไม้ฟรีในเดือน มิถุนายน 62

เนื่องจากทุกๆปี  ส่วนเพาะชำกล้าไม้ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้ จะทำการแจกกล้าไม้ให้หน่วยงานต่างๆ รวมถึงบุคคลทั่วไปได้นำไปปลูก  โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

หลักเกณฑ์ในการขอรับกล้าไม้

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

1.ผู้ขอรับกล้าไม้ต้องยื่นคำขอและมาขอรับกล้าไม้ด้วยตนเอง (ตามแบบคำขอรับกล้าไม้พร้อมหลักฐาน)

2.ตรวจสอบชนิดไม้ที่ต้องการนำไปปลูกว่ามีชนิดไม้ที่ต้องการหรือไม่

3.ติดต่อขอรับกล้าไม้ได้ที่ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ สถานีเพาะชำกล้าไม้ และหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่แจกจ่ายกล้าไม้ โดยไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น

4.ประชาชนทั่วไปสนใจติดต่อขอรับกล้าไม้ได้รายละไม่เกิน 1,500 ต้น/ปี หากมีโครงการปลูกต้นไม้ที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าและมีพื้นที่เป้าหมายชัดเจน สามารถขอรับกล้าไม้ได้มากกว่ารายละ1,500 ต้น/ปี โดยให้ยื่นหนังสือแสดงโครงการ พร้อมหลักฐานประกอบแนบคำขอ

5.ศาสนสถาน หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชนทั่วไป ขอได้หน่วยงานละไม่เกิน 10,000 ต้น/ปี แต่หากมีโครงการปลูกต้นไม้ที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าและมีพื้นที่เป้าหมายชัดเจน สามารถขอรับกล้าไม้ได้มากกว่ารายละ 10,000 ต้น/ปี โดยให้ยื่นหนังสือแสดงโครงการพร้อมหลักฐานประกอบแนบคำขอ

หลักฐานการขอรับกล้าไม้

1.บัตรประชาชน

2.ถ้าเป็นโครงการต้องแนบรายละเอียดโครงการ เอกสารที่ดินและแผนที่สังเขป

การพิจารณา

1.หน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ เมื่อได้รับคำขอจะพิจารณาแจกจ่ายกล้าไม้ได้ตามจำนวนที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงจำนวนผู้ยื่นคำขอ ปริมาณกล้าไม้ที่มีอยู่ และจำนวนพื้นที่ปลูกเป็นหลัก

2.เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับหนังสือแสดงโครงการจะตรวจสอบหลักฐานเบื้องต้นก่อน หากเป็นโครงการที่สมควรสนับสนุนกล้าไม้ให้พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับจำนวนกล้าไม้ที่ควรสนับสนุน โดยคำนึงถึงเป้าหมายของโครงการ จำนวนผู้ยื่นโครงการ ปริมาณกล้าไม้ที่มี และจำนวนพื้นที่ปลูกเป็นหลัก

หมายเหตุ :

หน่วยงานที่แจกจ่ายกล้าไม้จะมีการติดตามประเมินผลการจ่ายกล้าไม้ดังกล่าว โดยวิธีสุ่มตัวอย่าง โดยแบ่งเป็นกลุ่ม ได้แก่ 50-1,000 กล้า และมากกว่า 1,000 กล้า ขึ้นไป ในแต่ละกลุ่มให้สุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของผู้มาขอรับกล้าไม้ ตามระเบียบกรมป่าไม้ พ.ศ.2552

ดาวน์โหลดชื่อที่อยู่หน่วยงานเพาะชำกล้าไม้
กรมป่าไม้ เริ่มแจกกล้าไม้ฟรีในเดือน มิถุนายน 62 ชื่อที่อยู่หน่วยงานเพาะชำกล้าไม้
Line กลุ่มของหน่วยงานเพาะชำกล้าไม้
กรมป่าไม้ เริ่มแจกกล้าไม้ฟรีในเดือน มิถุนายน 62 หน่วยงานสังกัดส่วนกลาง
กรมป่าไม้ เริ่มแจกกล้าไม้ฟรีในเดือน มิถุนายน 62 หน่วยงานสังกัดส่วนภูมิภาค

แผนที่ตั้งหน่วยงาน
กรมป่าไม้ เริ่มแจกกล้าไม้ฟรีในเดือน มิถุนายน 62 การค้นหาเส้นทางไปยังหน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ผ่านทาง Application Forest 4 Thai

หน่วยงานที่ติดต่อขอรับกล้าไม้ : คลิก

ที่มา :  ส่วนเพาะชำกล้าไม้ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button