การเรียนการสอน

DLTV ประกาศห้ามนำสื่อการสอนต่างๆ ไปใช้เชิงพานิชย์

เอกสารประกอบการจัดการเรียนการสอน DLTV เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา

“คู่มือครู แผนการจัดประสบการณ์ / แผนการจัดการเรียนรู้ แผนการ สอน dltv สื่อการจัดการเรียนรู้ และเอกสารประกอบการจัดการเรียนการสอน

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จัดทำขึ้น เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา

ฟรี !! ไม่อนุญาตให้นำไปดำเนินการในเชิงพาณิชย์หรือหาผลประโยชน์จากผลงานดังกล่าว”

เว็บไซด์ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

 คลังสื่อ

 ประกาศแผนการเรียนรู้ ใบงาน ใบความรู้

Back to top button