หนังสือราชการ

ว 9/2562 การได้รับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ว 9/2562 การได้รับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เรื่อง การได้รับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

อ้างถึง ๑. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๔ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
              ๒. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๑๕ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ กําหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพรับเงินเดือนและเลื่อนเงินเดือนตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ สํานักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูแลบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งมีผลช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป นั้น

ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การให้ได้รับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป เป็นไปอย่างถูกต้องและ เป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงมีมติ ดังนี้

๑. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่งผ่านการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้มครบสองปี และผ่านการประเมินแล้ว ให้แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งครู รับเงินเดือนในอันดับ คศ.๑ ในอัตราเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิม

๒. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นได้รับเงินเดือนในอัตราเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิม

๓. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้นหรือ เปลี่ยนตําแหน่ง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นได้รับเงินเดือนในอัตราเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิม

ว 9/2562 การได้รับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่มา : ก.ค.ศ.

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button