หนังสือราชการ

มท. แจ้งแนวทางปฏิบัติฯ ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

มท. แจ้งแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 เพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

รายละเอียดหนังสือแจ้งเวียน ดาวน์โหลดได้ที่ : http://www.dla.go.th/upload/ebook/ebook/2019/5/12207_1.pdf

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ดาวน์โหลดได้ที่ : http://www.dla.go.th/upload/ebook/column/2019/5/12207_15399.pdf

รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ดาวน์โหลดได้ที่ :
http://www.dla.go.th/upload/ebook/column/2019/5/12207_15400.pdf

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button