ข่าวชาวบ้าน

กรมการปกครองรับรอง “น้องพลอย” เป็นคนไทย อธิบดียันทุกขั้นตอนเสร็จทันไปแข่งวิทย์โลก

วันที่ 8 พ.ค. 62 ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภิต อธิบดีกรมการปกครอง เปิดเผยว่า กรมการปกครองจะดูแลในเรื่องของการขออนุญาตให้ออกนอกประเทศได้ โดยน้องพลอยจะต้องส่งเอกสารเหตุความจำเป็น เพื่อที่จะขอรับสัญชาติไทยจากนายอำเภอ เพราะน้องพลอยมีอายุไม่ถึง 18 ปี โดยหลังจากยื่นหนังสือแล้ว นายอำเภอจะส่งเรื่องให้กับจังหวัด เพื่อส่งหนังสือมาให้กรมการปกครองได้พิจารณาอนุมัติการขอสัญชาติโดยอยู่ในเงื่อนไขจะขอมีสัญชาติไทยได้ตามมาตรา 7 ทวิ วรรคสอง พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และตามมติ ครม.วันที่ 7 ธ.ค. 2559 ในกลุ่มเด็กนักเรียนที่เกิดในประเทศไทย โดยมีบิดามารดาเป็นคนต่างด้าวอื่น ที่มิใช่ชนกลุ่มน้อย และยังเรียนไม่จบปริญญาตรี และอยู่ในเงื่อนไขของการเป็นตัวแทนของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐไปแข่งขันหรือประกวดผลงานระดับนานาชาติหรือทำประโยชน์แก่ประเทศ และจะต้องอยู่อาศัยในประเทศไทยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี โดยมีขั้นตอนที่จะต้องยื่นคำร้องแสดงเหตุจำเป็นที่จะต้องมีสัญชาติไทย เพื่อให้ รมว.มหาดไทย หรือผู้ที่รัฐมนตรีมอบอำนาจ พิจารณาก่อน และเมื่อได้รับการพิจารณาว่าเป็นผู้มีเหตุจำเป็นแล้ว จึงนำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาไปยื่นขอมีสัญชาติไทยต่อไป

ซึ่งเมื่อช่วงบ่ายของวันนี้ กรมการปกครองได้รับหนังสือเหตุความจำเป็นเพื่อขอสัญชาติจากผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว และจากการพิจารณา มีความเห็นชอบและอนุญาตให้น้องพลอยได้รับหนังสือรับรองการเป็นคนไทย เรียบร้อยแล้ว โดยจะมีการส่งหนังสือกลับไปแจ้งให้กับโรงเรียนและให้ครอบครัวทราบ

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ที่มา : อัมรินทร์ทีวี

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button