อบรมออนไลน์

ประกาศผลสอบ DLTV และพิมพ์ใบเกียรติบัตร ผู้ที่สอบผ่านนำชั่วโมงการพัฒนาขอเลื่อนวิทยฐานะได้

*ใช้คอมพิวเตอร์ค้นหาจะเจอชื่อง่ายกว่ามือถือครับ

ประชาสัมพันธ์เรื่องการดาวน์โหลดและพิมพ์ใบเกียรติบัตร DLTV TELETRAINING
เรียน    ผู้เข้ารับการประเมินทดสอบความรู้ความเข้าใจ
การอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV TELETRAINING) ในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562  คณะกรรมการจัดทำระบบลงทะเบียนและประเมินผลการอบรมออนไลน์  ขอแจ้งผลการทดสอบการทำแบบประเมินความรู้ความเข้าใจหลังการอบรม  โดยท่านสามารถเข้าดูผลตามบัญชีกลุ่มที่จัดทำแบบทดสอบ และเนื่องจากมีผู้เข้าทำการทดสอบจำนวนมาก ประกอบกับมีผู้กรอกข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการประเมินทดสอบความรู้ ได้รับใบประกาศเกียรติบัตร ที่มีรายชื่อถูกต้อง ขอให้ท่านดำเนินการตรวจสอบข้อมูลของท่าน ดังนี้

    • ระบุ  คำนำหน้านาม  นาย นาง นางสาว อื่นๆ เช่น จ่าสิบตรี ว่าที่ร้อยตรี
    • ตรวจสอบ ชื่อ-สกุล  เป็นภาษาไทย เขียนตัวสะกดถูกต้อง

เมื่อตรวจสอบ และประสงค์จะแก้ไขข้อมูล ให้แจ้งข้อมูลไปที่ E-mail ดังต่อไปนี้ เพื่อดำเนินการแก้ไข ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 นี้เท่านั้นนะคะ

1. ครูระดับปฐมวัย E-mail : [email protected]
2. ครูระดับประถมศึกษา E-mail : [email protected]
3. ครูระดับมัธยมศึกษา E-mail : [email protected]
4. ผู้บริหารสถานศึกษา E-mail : [email protected]
5. บุคลากรของ สพท. E-mail : [email protected]

ทั้งนี้.. หากท่านไม่แจ้งการแก้ไขข้อมูลตามวัน เวลา ที่กำหนดให้ จะถือว่าข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์แล้วคณะกรรมการจะได้นำส่งข้อมูลเข้าในระบบเพื่อพิมพ์เกียรติบัตร

ท่านสามารถดาวน์โหลดและพิมพ์ใบประกาศเกียรติบัตร  ได้ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป  การตรวจสอบรายชื่อและทราบผลคะแนนการทำแบบประเมินความรู้ความเข้าใจ  ขอให้ผู้เข้าร่วมทำแบบทดสอบทุกท่าน อ่านข้อปฏิบัติโดยละเอียด ก่อนดาวน์โหลดไฟล์เพื่อตรวจสอบรายชื่อและผลคะแนน  เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง…ขอบคุณคะ

สำหรับผลการทดสอบ DLTV
“ผ่านการทดสอบ” ดาวน์โหลดได้ที่   https://is.gd/iXD4WF
“ไม่ผ่านร้อยละ 60” ดาวน์โหลดได้ที่  https://is.gd/RZQPSV

ขั้นตอนการค้นหาแบบรวดเร็ว
1. กดปุ่ม clrl+F
2. พิมพ์ชื่อ-นามสกุล
3. กด enter

ที่มา : DLTV

Back to top button