หนังสือราชการ

ก.ค.ศ. อนุมัติเชี่ยวชาญ 61 ราย

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็น วิทยฐานะเชี่ยวชาญ

เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ได้มีมติอนุมัติให้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จํานวน ๖๑ ราย ได้แก่ วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จํานวน ๒๐ ราย วิทยฐานะรองผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ จํานวน ๒ ราย วิทยฐานะ ผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ จํานวน ๒๐ ราย วิทยฐานะผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดเชี่ยวชาญ จํานวน 4 ราย และวิทยฐานะผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จํานวน ๑๑ ราย รายละเอียดดังเอกสารแนบนี้

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เอกสารแนบ : อนุมัติเชี่ยวชาญ 14 พ.ค. 2562 จำนวน 61 ราย

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button