หนังสือคู่มือ

คู่มือเสริมสร้างศักยภาพนักเรียน “Strong Smart Smile”

คู่มือเสริมสร้างศักยภาพนักเรียน “Strong Smart Smile”

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา การดำเนินชีวิตของเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นไทย ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ตามการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารที่พัฒนาไปอย่างไม่หยุดนิ่งอาทิเช่น การติดต่อสื่อสารทางสังคมออนไลน์ การท่องโลกอินเทอร์เน็ต การเลียนแบบเพื่อให้ทันยุคสมัยที่เน้นวัตถุนิยมมากกว่าจิตใจ ผลของการเปลี่ยนแปลงนี้ ทำให้เด็กวัยเรียน และวัยรุ่นที่เป็นอนาคตสำคัญของชาติกำลังเผชิญกับปัญหาด้านต่างๆ

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ได้แก่ ภาวะทุพโภชนาการ เช่น ภาวะเตี้ย ภาวะอ้วน ภาวะผอม และภาวะซีด มีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ และการออกกำลังกาย
ที่ไม่เหมาะสม ปัญหาสุขภาพช่องปาก ปัญหายาเสพติด มีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมอุบัติเหตุ การจมนำ้ ความรุนแรง ดังนั้น การส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน และวัยรุ่นให้สามารถ ดูแลสุขภาพด้วยตนเอง และมีทักษะในด้านต่างๆ เพื่อให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์และสามารถจัดการตนเองได้ ทั้งด้านการบริโภคอาหาร น้ำหนัก ส่วนสูง การออกำลังกาย การแปรงฟัน สุขอนามัยส่วนบุคคล

การแก้ไขปัญหาและอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพสามารถดูแลสุขภาพร่วมกับครอบครัวได้อย่างเหมาะสม เพื่อส่งเสริมให้เด็กวัยเรียน และวัยรุ่นมีสุขภาพดี เจริญเติบโตเต็มศักยภาพ และมีทักษะชีวิต

ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กวัยเรียนและเยาวชน และเพื่อเป็นทางเลือกให้ครูหรือผู้เกี่ยวข้องสามารถคัดเลือกกิจกรรมที่มีอยู่หลากหลายให้เหมาะสมกับนักเรียน สำนักส่งเสริมสุขภาพ

กรมอนามัย จึงเห็นควรในการจัดทำคู่มือเสริมสร้างศักยภาพนักเรียน “Strong Smart Smile” เพื่อเป็นแนวทางการจัดกิจกรรมในโรงเรียนให้กับครูหรือผู้นำกิจกรรม เป็นการบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ซึ่งจะช่วยในการแก้ไขปัญหาของเด็กวัยเรียน และวัยรุ่นในการปรับตัวเพื่อเตรียมพร้อมในการเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป

สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย

ดาวน์โหลด : คู่มือการเสริมสร้างศักยภาพนักเรียน strong Smart Smile

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button