ข่าวการศึกษา

กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2562

กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2562

กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2562 วันสอบธรรมสนามหลวง ๒๕๖๒ 
นักธรรมชั้นตรี สอบวันที่ ๗ – ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒
นักธรรมชั้นโท-เอก สอบวันที่ ๑๓ – ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ธรรมศึกษา สอบวันศุกร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

ธรรมศึกษา (สำหรับ กศน.) สอบวันเสาร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
แจ้งขอยูสเซอร์-พาสเวิร์ด
เพื่อดำเนินการส่งรายชื่อสมัครเรียน-สอบธรรมศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๖๑

การส่งสมัคร-แก้ไขให้ถูกต้อง-เพิ่ม/ลดรายชื่อ
หมดเขตดำเนินการ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

ขณะนี้ระบบเปิดให้สนามสอบอัพโหลดบัญชีสมัครสอบแล้ว
และเปิดให้สถานศึกษา
เลือกรายชื่อ-พิมพ์เพิ่มรายชื่อสมัครได้แล้วเช่นกัน

ประกาศสนามหลวงแผนกธรรม
ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา (แบ่งช่วงชั้นเรียนใหม่)
ขอบข่ายการเรียนการสอนธรรมศึกษา ๒๕๖๑


หลักสูตรธรรมศึกษา (ปรับปรุงใหม่ ๒๕๕๗)
หนังสือแนวทางการจัดการเรียนรู้ธรรมศึกษาและอื่นๆ

ไลน์บริการสอบถามข้อมูล
กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2562

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา 

คู่มือปฏิบัติในการสอบธรรมสนามหลวง 

ประกาศมหาเถรสมาคม
ว่าด้วยการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกธรรมและแผนกบาลี พ.ศ.๒๕๕๕
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕ 

ติดต่อสอบถามข้อมูล 
ส่วนกลาง โทร. ๐ ๒๖๒๙ ๔๓๐๐
ส่วนภูมิภาค โทร. ๐ ๒๖๒๙ ๔๓๐๓
ประชาสัมพันธ์ โทร. ๐ ๒๖๒๙ ๔๓๐๒
หรือ โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๗๖๘๒, ๐ ๒๖๒๙ ๐๙๖๑-๒
ฝ่ายธุรการ (ต่อ ๑๗๓, ๑๗๑)
ฝ่ายบริหาร (ต่อ ๓๐๒, ๓๐๑)
ฝ่ายสถิติ (ต่อ ๑๙๒, ๑๑๙)
ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.
(เว้นวันอาทิตย์และวันพระปาฏิโมกข์)

ติดต่อหรือแจ้งข้อมูลข่าวสาร email:
[email protected][email protected]

ลิ้งก์ : วิธีตรวจสอบชื่อนักเรียน-ครู ที่สอบได้ธรรมศึกษา

ที่มา : สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button