หนังสือคู่มือ

แนวทางการพัฒนาการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 พร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 โดยกําหนด มาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อให้ทุกภาคส่วน ที่เกี่ยวข้องยึดเป็นแนวทางในการดําเนินการพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กําหนด นอกจากนั้นหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐานยังมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถ อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดทําแนวทางการวัด และประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซึ่งประกอบด้วย แนวคิด ทฤษฎี และหลักการ เกี่ยวกับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ แนวทางการดําเนินการพัฒนาผู้เรียน พร้อมตัวย่างการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยบูรณาการ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ แนวทางการดําเนินการวัดและประเมินผล และการรายงาน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ แต่ละสาขา คณาจารย์ ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนนักวิชาการของสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทําเอกสารชุดนี้ให้สําเร็จลุล่วงด้วยดี และหวังว่าจะเป็น ประโยชน์ในการดําเนินงานพัฒนาและวัดประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ในการจัดพิมพ์ครั้งที่ ๓ นี้ ได้มีการปรับปรุงแก้ไข เกณฑ์การประเมินบางส่วนให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล การเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ดาวน์โหลด
Back to top button