หนังสือคู่มือ

แนวทางการพัฒนาและประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาและประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กําหนดให้ผู้เรียนมีผลการประเมิน ความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด จึงจะได้รับการตัดสินให้เลื่อนชั้น และจบการศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นความสําคัญในการพัฒนา และยกระดับคุณภาพการศึกษาในด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน จึงได้กําหนดขอบเขตการประเมิน ตัวชี้วัด ความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน และรูปแบบการประเมินไว้ในเอกสาร “แนวปฏิบัติการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

สําหรับเอกสาร “แนวทางการพัฒนาและประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน” ฉบับนี้ ได้จัดทําขึ้น โดยมุ่งหวังที่จะให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและประเมินความสามารถ ในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในรูปแบบต่าง ๆ ที่กําหนดไว้ โดยสถานศึกษาอาจเลือกรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือหลายรูปแบบในการประเมิน เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพและบริบทของสถานศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหวังว่าเอกสารฉบับนี้คงจะเป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ศึกษานิเทศก์ ครูผู้สอน นักวิชาการศึกษาทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทําเอกสารฉบับนี้ให้สําเร็จลุล่วงด้วยดี และสามารถนําสู่การปฏิบัติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

แนวทางการพัฒนาและประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คลิก : ดาวน์โหลด

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button