หนังสือคู่มือ

คู่มือการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด

คู่มือการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด เล่มนี้เป็นสื่อทางวิชาการที่ สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดพิมพ์ขึ้นโดยมุ่งที่จะปลูกฝัง และเผยแพร่ให้เยาวชนที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการและอุดมการณ์ของกาชาด ในด้านมนุษยธรรมการดูแลสุขภาพอนามัยการบริการอาสาสมัครการส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีมีศรัทธาต่อกาชาด ดังนั้น การส่งเสริมและพัฒนางานยุวกาชาดให้เจริญก้าวหน้า จึงจำเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุง และพัฒนาคู่มือการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด เพื่อให้เหมาะสมกับนโยบายที่จะให้หน่วยงานต่าง ๆ ของสภากาชาดไทย ที่มีการจัดอบรมความรู้ขั้นพื้นฐานของอาสาสมัครได้มีการบูรณาการหลักสูตรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภากาชาดไทยต่อไป

สำนักงานยุวกาชาดสภากาชาดไทยได้จัดทำคู่มือการอบรมฯ นี้เพื่อมอบให้กับหน ่วยงานที่มีการจัดอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ที่ประสงค์ในการนำไปเผยแพร่ต่อไป และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาดเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายที่จะนำไปใช้เผยแพร่ความรู้อย่างไรก็ตาม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อสงสัยประการใด ขอได้โปรดติดต่อ สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทยเพื่อจะได้นำมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย

คู่มือการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด

 

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button