หนังสือคู่มือ

คู่มือการจัดการศึกษาว่าด้วย สิทธิของบุคคล ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน

กระทรวงศึกษาธิการในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการศึกษาของประเทศได้ตอบสนองพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยการออกกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคลในศูนย์การเรียนสามารถดำเนินการได้อย่างสะดวกและเกิดความคล่องตัวยิ่งขึ้น จึงได้จัดทำแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยบุคคลในศูนย์การเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนสำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎกระทรวงให้แก่ผู้ที่ประสงค์จะขอจัดการศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างสะดวก ถูกต้อง เป็นมาตรฐานเดียวกันตามแนวทางที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง พร้อมทั้งเป็นแนวทางในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่ศูนย์การเรียน
ที่จะพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม สติปัญญา มีคุณธรรมนำความรู้คู่ทักษะ และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยคำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของผู้เรียน คุณภาพผู้เรียนตามที่หลักสูตรกำหนด ความเป็นอกภาพและความมั่นคงของชาติ โดยมีคุณภาพเท่าเทียมกับการศึกษาในรูปแบบอื่น ๆ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยบุคคล องค์กรวิชาชีพ องค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในศูนย์การเรียน จึงได้แต่งตั้งคณะทำงาน ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนจากองค์กรชุมชน องค์กรเอกชน มูลนิธิ และสมาคมร่วมเป็นคณะทำงาน พร้อมทั้งได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง จนได้ คู่มือแนวทางการจัดการศึกษาว่าด้วยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนที่มีความถูกต้อง เหมาะสม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถนำไปสู่
การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button