หนังสือคู่มือ

มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 2562

มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
National Standard for Early Childhood Care, Development and Education Thailand

รัฐบาลได้ให้ความสําคัญเรื่องการพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะช่วงปฐมวัย ซึ่งถือเป็นช่วงวัยที่มีความสําคัญสูงสุดในการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ โดยเริ่มตั้งแต่การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ และสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ การศึกษา และสวัสดิการ
สังคมได้อย่างเท่าเทียมกัน ภายใต้บริบทของประเทศที่เปลี่ยนแปลงหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง รัฐต้องดําเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และวรรคสอง รัฐต้องดําเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

การพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นการดําเนินงานที่มีความเชื่อมโยงกับหลายหน่วยงาน จึงจําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกกระทรวง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการดําเนินงานร่วมกันเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนในทางปฏิบัติ และเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดําเนินงานพัฒนาเด็กปฐมวัยของประเทศ โดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน ส่งผลให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน มีคุณภาพ ตามศักยภาพตามวัยและต่อเนื่อง

คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติที่ดําเนินการจัดทําโดยคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ก.พ.ป.) โดยความร่วมมือของผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เสนอโดยสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ โดยให้ใช้เป็นมาตรฐานกลางของประเทศ และให้กระทรวงที่เกี่ยวข้อง
พิจารณานํามาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติฉบับใหม่ไปใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่อยู่ภายใต้การกํากับ ดูแลและรับผิดชอบ มีการบริหารจัดการ ประเมินผลการดําเนินงานเพื่อยกระดับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานฯ ดังกล่าวและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับเด็กปฐมวัยให้เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี อันจะเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ก.พ.ป.) หวังว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็นแนวทางการดําเนินงาน และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานทุกสังกัด ผู้ปฏิบัติงานพัฒนาเด็กปฐมวัย และผู้ที่เกี่ยวข้องในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อช่วยกันเพิ่มคุณภาพเด็กปฐมวัยอย่างเป็นรูปธรรม และขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง ๔ กระทรวงหลัก ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย รวมถึงกรุงเทพมหานคร คณะอนุกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องทุกคณะ และสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการฯ ที่ได้ร่วมกันจัดทํามาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยฉบับนี้ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ และขอให้ร่วมกันขับเคลื่อนนําสู่การปฏิบัติได้ประสบผลสําเร็จต่อไป

พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี  ประธานคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

ดาวน์โหลด : มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 2562

มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 2562

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button