ข่าวชาวบ้าน

12 นโยบายหลัก 12 นโยบายเร่งด่วน ของรัฐบาล

จากข่าว เปิดคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่เกี่ยวกับการศึกษา ที่จะแถลงในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562  ซึ่งรัฐบาลกำลังจะแถลงการณ์ในวันที่ 25 กรกฎาคม นี้ นั้นก็ได้มีการกำหนดนโยบายที่รัฐบาลตั้งเป้าไว้จะต้องทำอยู่ 24 ข้อ แบ่งเป็น 12 นโยบายหลัก 12 นโยบายเร่งด่วน  ดังนี้

12 นโยบายหลัก ประกอบด้วย

1. ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

2. สร้างความมั่นคงและปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ

3. ทำนุบำรุงศาสนาและวัฒนธรรม

4. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก

5. การพัฒนาเศรษฐกิจ และความสามารถในการแข่งขันของไทย

6. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค

7. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก

8. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของไทยทุกช่วงวัย

9. สาธารณสุข ความเสมอภาคและสวัสดิการที่เหมาะสมกับกลุ่มประชาชน

10. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติมโตอย่างยั่งยืน

11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ

12. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม

12 นโยบายเร่งด่วน ประกอบด้วย

1. แก้ไขปัญหาการดำรงชีวิตของประชาชน

2. ปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

3. มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับการผันผวนของเศรษฐกิจโลก

4. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกร

5. พัฒนานวัตกรรมการยกระดับศักยภาพของแรงงาน

6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต

7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21

8. แก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำ

9. แก้ไขปัญหายาเสพติดและความสงบสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

10. พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน

11. สนับสนุนให้มีการศึกษาการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและดำเนินเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

12. การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เป็นนโยบายแก้ปัญหาภัยแล้งเป็นโยบายที่เพิ่มขึ้นมาในวันประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2562

ซึ่งเนื้อหาคำแถลงการณ์แบบเต็มๆสามารถดูได้ที่ https://bit.ly/32F0Tnd

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button