ข่าวการศึกษาหนังสือราชการ

ระเบียบฯว่าด้วย การใช้ การชักหรือการแสดงธงชาติและธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร ฉบับที่ 5

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การชักหรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การชักหรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๙ ในส่วนการชักและประดับธงชาติ ณ อาคารสถานที่ยานพาหนะ และที่สาธุารณสถาน ในโอกาสและวันพิธีสำคัญเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกำหนดวันหยุดราชการประจำปีอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติธง พ.ศ. ๒๕๒๒ สำนักนายกรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การชักหรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๕ ) พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๓ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การชักหรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ ๑๓ ในโอกาสและวันพิธีสำคัญให้ชักและประดับธงชาติ ณ อาคารสถานที่ยานพาหนะและที่สาธุารณสถาน ตามกำหนดวันและระยะเวลาดังต่อไปนี้

(๑) วันขึ้นปีใหม่วันที่ ๑ มกราคม ๑ วัน
(๒) วันมาฆบูชา ๑ วัน
(๓) วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ๑ วัน
และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันที่ ๖ เมษายน
(๔) วันสงกรานต์ วันที่ ๑๓ เมษายน ๑ วัน
(๕) วันฉัตรมงคล วันที่ ๔ พฤษภาคม ๑ วัน
(๖) วันพืชมงคล ๑ วัน
(๗) วันวิสาขบูชา ๑ วัน
(๘) วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดำ ๑ วัน
พัชรสุธำพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน
(๙) วันอาสาฬหบูชา ๑ วัน
(๑๐) วันเข้าพรรษา ๑ วัน
(๑๑) วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ ๒ วันพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรำลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัววันที่ ๒๘ และวันที่ ๒๙ กรกฎาคม
(๑๒) วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ๑ วันพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
และวันแม่แห่งชาติ วันที่ ๑๒ สิงหาคม
(๑๓) วันพระราชทานธงชาติไทย วันที่ ๒๘ กันยายน ๑ วัน
(๑๔) วันสหประชาชาติ วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๑ วัน
(๑๕) วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ๒ วันพระบาทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ ๕ และวันที่ ๖ ธันวาคม
(๑๖) วันรัฐธรรมนูญ วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๑ วัน

การชักและประดับธงชาติในโอกาสหรือวันพิธีสำคัญอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่ทางราชการจะประกาศให้ทราบเป็นครั้งคราว
ส่วนการชักและประดับธงชาติในงานพิธีสำคัญอื่น ๆ ตามประเพณีนิยมให้ปฏิบัติต่อธงด้วยความเคารพ”

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี

ไฟล์ : ราชกิจจานุเบกษา ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การชักหรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button