ข่าวการศึกษาหนังสือราชการ

ด่วนที่สุด มาตรการดูแลสุขภาพนักเรียนเกี่ยวกับการนําหนังสือและอุปกรณ์การเรียนไปโรงเรียนเกินจําเป็น

ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารณรงค์ทำความเข้าใจกับสถานศึกษาในการนำหนังสือและอุปกรณ์การเรียนไปโรงเรียนเกินจำเป็น นั้น

ในการนี้ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านร่างกาย และความปลอดภัยต่อสุขภาพของเด็กนักเรียน เห็นควรเเจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชักซ้อมความเข้าใจ และกำชับสถานศึกษาให้ดำเนินการตามมาตรการดูแลสุขภาพนักเรียนเกี่ยวกับการนำหนังสือและอุปกรณ์การเรียนไปโรงเรียนเกินจำเป็น ดังนี้

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

1. กำชับและทำความเข้าใจร่วมกันกับผู้ปกครองให้นักเรียนมีการจัดตารางการเรียนการสอน และนำสิ่งของมาโรงเรียนเท่าที่จำเป็นต้องใช้ในแต่ละวัน
2. น้ำหนักกระเป๋าของนักเรียนควรมีน้ำหนักไม่เกินร้อยละ 15 ของน้ำหนักตัวนักเรียนตามอายุ เช่น
2.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 2 ควรมีน้ำหนักกระเป๋านักเรียนไม่เกิน 3.5 กิโลกรัม
2.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 4 ควรมีน้ำหนักกระเป๋านักเรียนไม่เกิน 5 กิโลกรัม
2.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 ควรมีน้ำหนักกระเป๋านักเรียนไม่เกิน 4.5 กิโลกรัม
2.4 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5 ควรมีน้ำหนักกระเป๋านักเรียนเฉลี่ยแล้ว ไม่เกินร้อยละ 15 ของน้ำหนักนักเรียน หรือประมาณ 4.5 กิโลกรัม
3. กรณีใช้กระเป๋าสะพายไหล่ ควรใช้สายสะพายกระเป๋าที่มีความกว้างมากกว่า 5 เซนติเมตร และขณะสะพายกระเป๋าคารสะพายไหล่ทั้ง 2 บ่า และให้กระเป๋าแนบหลัง ก้นกระเป๋าต้องไม่อยู่ต่ำกว่าบั้นเอว หากมีสายรัดอก หรือสายรัดเอว ให้รัดด้วย พร้อมทั้งเดินตัวตรง
4. ควรจัดกระเป๋าให้สิ่งของในกระเป๋ามีการกระจายน้ำหนัก
5. ในกรณีที่นักเรียนมีอาการปวดหลัง ปวดคอปวดไหล่ หรือปวดศีรษะ ควรแนะนำผู้ปกครอง ให้นำนักเรียนไปปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบโครงสร้างร่างกาย
6. สถานศึกษาควรจัดสถานที่หรือช่องเก็บหนังสือและอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนแต่ละคน ให้มีความเหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษา

7. สถานศึกษาควรกำชับให้ครูผู้สอนพิจารณาการใช้สื่อในการบูรณาการการเรียนการสอน ให้เหมาะสม โดยคำนึงถึงความจำเป็นในการนำหนังสือและอุปกรณ์การเรียนมาโรงเรียนด้วย

ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนมีความปลอดภัยทั้งทางด้านสุขภาพร่างกาย และจิตใจ ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพในการดำรงชีวิต มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย และมีความพร้อมในการเรียนรู้ที่มากขึ้น

จึงเรียนชักซ้อมมาเพื่อทราบและดำเนินการ
ขอแสดงความนับถือ  (นายสุเทพ ชิตยวงษ์ ) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน โทร. 0 2288 5555 โทรสาร 0 2282 6658

ด่วนที่สุด มาตรการดูแลสุขภาพนักเรียนเกี่ยวกับการนําหนังสือและอุปกรณ์การเรียนไปโรงเรียนเกินจําเป็น ด่วนที่สุด มาตรการดูแลสุขภาพนักเรียนเกี่ยวกับการนําหนังสือและอุปกรณ์การเรียนไปโรงเรียนเกินจําเป็น

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button