ข่าวการศึกษา

ด่วนที่สุด จัดสรรอัตราข้าราชการครูฯ ในสถานศึกษาที่เกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4772 การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่เกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จึงได้พิจารณาจัดสรรคืนอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ที่เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต และสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษล่วงหน้า รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ดังนี้

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

๑. จัดสรรคืนตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาทุกตําแหน่ง

๒. จัดสรรคืนตําแหน่งครูผู้สอน เพื่อรองรับการบรรจุนักศึกษาทุนโครงการฯ ตามจํานวน สาขาวิชาเอก และภูมิลําเนาของนักศึกษาทุนโครงการนั้น ๆ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ (สําหรับ การดําเนินการบรรจุจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

๓. จัดสรรคืนตําแหน่งครูผู้สอน เพื่อบริหารจัดการตามความสําคัญจําเป็น และสงวนอัตราไว้ ร้อยละ ๒๕ เพื่อดําเนินการตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๖ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และร้อยละ ๕๐ กรณีเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ๕ จังหวัดชายแดนใต้ ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๗ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ทั้งนี้ ขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตและสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดําเนินการดังนี้

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๒

๒. นําอัตราที่ได้รับจัดสรรคืนไปพิจารณาจัดสรรให้สถานศึกษาในสังกัดตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการจัดสรรคืนอัตราของคณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) และ ก.ค.ศ. กําหนด อย่างเคร่งครัด (อัตราว่างดังกล่าวยังไม่สามารถใช้ได้ จนกว่า ก.ค.ศ. มีมติจัดสรรคืน) และเมื่อพิจารณาจัดสรรแล้วเสร็จให้น้ําเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด /อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี

๓. โรงเรียนที่มีนักเรียนน้อยกว่า ๑๒๐ คน ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ปกติไม่สามารถจัดสรรอัตราว่าง จากผลการเกษียณอายุราชการคืนให้ได้ เนื่องจากไม่เป็นไปตามเงื่อนไข คปร. เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการขาด อัตรากําลังครูในโรงเรียน ให้ สพท. บริหารจัดการอัตราพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตําแหน่งครูผู้สอนให้โรงเรียนดังกล่าวแทน

๔. จัดทําข้อมูลรายละเอียดการพิจารณาจัดสรรคืนอัตราให้สถานศึกษาในสังกัด ตามแบบรายงาน สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ โดยให้ดําเนินการตามแนวปฏิบัติที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ และส่งข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวพร้อมรายงานการประชุมคณะกรรมการ ศึกษาธิการจังหวัด / อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี ให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ จํานวน ๑ ชุด และทางอีเมล์ [email protected]

อนึ่ง สําหรับอัตราเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔, ๒๕๖๐ และ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเสนอรายชื่อสถานศึกษาเพื่อขอยกเว้นเงื่อนไข คปร. จัดสรรอัตราคืน ให้สถานศึกษาที่มีจํานวนนักเรียนน้อยกว่า ๒๕๐ คน ที่มีสภาพอัตรากําลังต่ํากว่าเกณฑ์ ก.ค.ศ. ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ปกติ ขณะนี้ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๐ อยู่ระหว่าง คปร. พิจารณา และ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ อยู่ระหว่าง ก.ค.ศ. พิจารณานําเสนอ คปร. หากผลเป็นประการใด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะแจ้งรายละเอียด การดําเนินการให้ทราบในลําดับถัดไป

ด่วนที่สุด จัดสรรอัตราข้าราชการครูฯ ในสถานศึกษาที่เกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด จัดสรรอัตราข้าราชการครูฯ ในสถานศึกษาที่เกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เอกสารแนบ
1. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
2. สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
3. สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
4. สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
5. หนังสือ ว.4772

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button