ข่าวการศึกษา

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปี 62 เข้าแข่งระดับภาคได้รับเกียรติบัตรระดับชาติ

ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การจัดงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ได้กล่าวถึงการแข่งขันในระดับต่างๆตั้งแต่ระดับกลุ่มโรงเรียน ไปแข่งที่เขตพื้นที่การศึกษาและเป็นตัวแทนไปแข่งระดับภาค เมื่อได้รับเกียรติบัตรในระดับภาค จะถือว่าเป็นเกียรติบัตรระดับชาติ โดยจะไม่มีการแข่งขันในระดับชาติ ให้ถือว่าระดับภาคเป็นเป็นการแข่งขันระดับชาติเลย ตามข้อความดังต่อไปนี้

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา 2562

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สําหรับเด็กและเยาวชนให้เป็นผู้พร้อมด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ได้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง โดยยึดมั่นในหลักพระราชปณิธาน ของล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 ทรงริเริ่มการจัดงานศิลปหัตถกรรมสืบสานถ่ายทอดสู่อนุชนรุ่นหลัง “ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อ จะแนะนําชักจูงให้เด็กชายหญิงในสมัยนั้น ได้เอาใจใส่ฝึกหัดศิลปหัตถกรรมซึ่งเป็นทางเลี้ยงอาชีพต่างๆ เพื่อจะ กันการที่เด็กทั้งหลายพากันนิยมในการเป็นเสมียน หรือเข้าทําราชการให้น้อยลง” และสานต่อเจตนารมณ์ของ การจัดการศึกษาที่มุ่งหวังให้ การจัดงานศิลปหัตถกรรมของนักเรียนเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ผลสําเร็จของการจัดการศึกษาของครูผู้สอน การเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สายตา สาธารณชน โดยการจัดงานได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการจัดการแข่งขันเพื่อสอดรับกับนโยบายและบริบท การจัดการศึกษาที่เปลี่ยนไป ทั้งนี้ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 โดยกําหนดให้เป็นไปตามหลักการ ดังนี้

  1. ให้มีการจัดการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนในระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ โดยจัดงานระดับชาติใน 4 ภูมิภาค
  2. ผู้ที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่เข้าแข่งขันทุกกิจกรรม ใน 4 ภูมิภาค จะได้รับเกียรติบัตรเป็นระดับชาติ
  3. กรณีที่ต้องคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันระดับนานาชาติ จะเชิญผู้ได้รับรางวัล ระดับชาติเข้าคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเฉพาะกิจกรรมที่ต้องคัดผู้แทนประเทศเป็นรายกิจกรรมไป
  4. การจัดการแข่งขันใน ระดับกลุ่มโรงเรียน และเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน ที่ได้ระดับที่ 1 เข้าแข่งขันในระดับชาติ กําหนดจัดงานเดือนสิงหาคม – เดือนพฤศจิกายน 2562 มอบหมายให้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ดําเนินการจัดการแข่งขัน
  5. การจัดการแข่งขันระดับชาติ กําหนดจัดงาน เดือนธันวาคม 2562 – เดือนมกราคม 2563 โดยมอบหมายให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และจังหวัดที่มีความพร้อมเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน ดังนี้

5.1 ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2562
5.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 12 – 14 ธันวาคม 2562
5.5 ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2562
5.4 ภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2563

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปี 62 เข้าแข่งระดับภาคได้รับเกียรติบัตรระดับชาติ

โดยสามารถดูรายละเอียดตรงประกาศได้จาก ลิ้งก์ด้านล่างนี้

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

ที่ เอกสาร ดาวน์โหลด หมายเหตุ
1 หนังสือนำ ที่ ศธ 04188/ว573 คลิกที่นี่  
2 ประกาศการจัดงานฯ คลิกที่นี่  
3 ผู้ประสานงาน คลิกที่นี่  

เกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

ที่ หมวดหมู่ ดาวน์โหลด หมายเหตุ
1 ภาษาไทย คลิกที่นี่
2 คณิตศาสตร์ คลิกที่นี่
3 วิทยาศาสตร์ คลิกที่นี่
4 นักบินน้อย สพฐ. คลิกที่นี่
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คลิกที่นี่
6 สุขศึกษา และพลศึกษา คลิกที่นี่
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ คลิกที่นี่
8 ศิลปะ-ดนตรี คลิกที่นี่
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ คลิกที่นี่
10 ภาษาต่างประเทศ คลิกที่นี่
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คลิกที่นี่
12 คอมพิวเตอร์ คลิกที่นี่
13 หุ่นยนต์ คลิกที่นี่
14 การงานอาชีพ คลิกที่นี่
15 ปฐมวัย คลิกที่นี่
16 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม) คลิกที่นี่
17 การศึกษาพิเศษ(เฉพาะความพิการ) คลิกที่นี่
18 การศึกษาพิเศษ(ศูนย์การศึกษาพิเศษ) คลิกที่นี่

กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ หมวดหมู่ ดาวน์โหลด หมายเหตุ
1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(ศิลปวัฒนธรรมอีสาน)
คลิกที่นี่  

ที่มา : sillapa.net

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button