หนังสือคู่มือ

คู่มือการบริการ การเทียบวุฒิการศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)

คู่มือการบริการ การเทียบวุฒิการศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)

คู่มือการบริการ การเทียบวุฒิการศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการเทียบวุฒิการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว ่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศและต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๙ และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศและต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกตลอดจนเป็นแนวทางให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้รับบริการทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้ศึกษา รวบรวมวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวุฒิการศึกษาต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนำข้อมูลเหล่านั้นมาเพิ่มเติมและปรับปรุงคู่มือการบริการการเทียบวุฒิการศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ถูกต้อง สมบูรณ์และทันสมัย สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย

สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการบริการเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ธันวาคม ๒๕๖๐

ดาวน์โหลด : คู่มือการบริการการเทียบวุฒิการศึกษาในระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน.pdf

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button