ข่าวการศึกษา

กสศ. ประกาศผลการคัดเลือกสถาบันการศึกษาเป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครู ตามโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปี63

ประกาศ กสศ. เรื่อง ผลการคัดเลือกสถาบันการศึกษาเป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครู ตามโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2563 

ตามประกาศกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เรื่อง โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น)ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และ เรื่อง เกณฑ์การคัดกรองและคัดเลือกสถาบันการศึกษาเป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครูตามโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาส าหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาที่มีความสนใจยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา นั้นบัดนี้ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาคัดเลือกโครงการตามที่สถาบันอุดมศึกษาได้เสนอเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อสถาบันอุดมศึกษาที่ผ่านการพิจารณาให้เป็น “สถาบันผลิตและพัฒนาครูในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา ๒๕๖๓” ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

บัญชีรายชื่อสถาบันอุดมศึกษาและหลักสูตรที่ผ่านการพิจารณาให้เป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครู
ในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2563
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย หลักสูตรปฐมวัย
2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ หลักสูตรประถมศึกษา
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ หลักสูตรปฐมวัย
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร หลักสูตรประถมศึกษา
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก หลักสูตรปฐมวัย
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย หลักสูตรประถมศึกษา
7. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ หลักสูตรปฐมวัย
8. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี หลักสูตรปฐมวัย
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี หลักสูตรปฐมวัย
10.มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จังหวัดยะลา หลักสูตรประถมศึกษา
11.มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี หลักสูตรปฐมวัย

สถาบันอุดมศึกษาที่ผ่านการพิจารณาตามประกาศนี้จะต้องเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนการ
ดำเนินงานร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ในระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ กันยายน พ.ศ.
๒๕๖๒

ที่มา : กสศ.

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button