หนังสือราชการ

ด่วนที่สุด การบริหารอัตรากำลังครูในสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเกษียณอายุราชการ

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว5608 เรื่อง การบริหารอัตรากำลังครูในสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนว่า คณะกรรมการกําหนดเป้าหมาย และนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) ได้กําหนดเงื่อนไขการจัดสรรอัตราว่างตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและ ตําแหน่งครูผู้สอน จากผลการเกษียณอายุราชการให้โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ ๑๒๐ คนขึ้นไป และโรงเรียน ในพื้นที่พิเศษ จังหวัดชายแดนภาคใต้ พื้นที่เสี่ยงภัย ทุรกันดาร ชนกลุ่มน้อย เกาะแก่ง ภูเขา และพื้นที่ชายขอบ สําหรับโรงเรียนที่มีนักเรียนน้อยกว่า ๑๒๐ คน ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ปกติ ไม่สามารถจัดสรรอัตราว่างจากผล การเกษียณอายุราชการให้ได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนครูในสถานศึกษาขนาดเล็กที่ไม่สามารถ จัดสรรอัตราทดแทนข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการได้ จึงขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบ โรงเรียนในสังกัดว่ามีโรงเรียนใดเมื่อมีครูเกษียณอายุราชการ (วันที่ 9 ตุลาคม ๒๕๖๒) แล้ว ไม่มีครูในโรงเรียน รวมทั้งโรงเรียนที่ไม่มีครูเนื่องจากการย้าย ลาออกทุกกรณี ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดูแลช่วยเหลือ แก้ปัญหาการขาดครูในสถานศึกษาดังกล่าวเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน ดังนี้

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

๑) เกลี่ยอัตราว่างข้าราชการครู กรณีที่ไม่ใช่อัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เช่น อัตราว่างจากการย้าย โอน ลาออก ทุกกรณี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด ไปกําหนดให้โรงเรียน ที่ได้รับผลกระทบ

๒) บริหารจัดการอัตรากําลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตําแหน่งครูผู้สอน ภายในเขตพื้นที่การศึกษาให้โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบ

๓) เมื่อได้รับจัดสรรอัตราและงบประมาณเพื่อจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ให้สํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษา จ้างข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการไปปฏิบัติการสอนในโรงเรียนต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการต่อไป

 

ด่วนที่สุด การบริหารอัตรากำลังครูในสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเกษียณอายุราชการ

ที่มา : สพร.

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button