ข่าวการศึกษา

คุรุสภาจับมือ MOU กับ สทศ. จัดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการจัดการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู กับ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

           ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริดา บุรชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการจัดการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ระหว่างสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมไทยาจารย์ ชั้น 3 อาคาร 2 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการจัดการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยมีวัตถุประสงค์ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 2 ประการ ประการแรก เพื่อดำเนินการสร้างข้อสอบ และจัดทำคลังข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพครู และประการที่ 2 เพื่อดำเนินการจัดการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สำหรับขอบเขตความร่วมมือและหน้าที่ในการดำเนินการ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา มีหน้าที่ความรับผิดชอบสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการสร้างข้อสอบและการจัดการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูให้กับ สทศ. เป็นหน่วยงานหลักด้านวิชาการในการกำหนดนิยามสมรรถนะที่มุ่งวัด วิเคราะห์เนื้อหาและตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (job Analysis /Content Validation Surveys) เพื่อยืนยันขอบเขตสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่ทำการทดสอบ (Technical Competency) กำหนดลักษณะเฉพาะของแบบทดสอบ และกำหนดรูปแบบของแบบทดสอบ (Test Specifications) ส่วน สทศ. มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดำเนินการสร้างข้อสอบ และจัดทำคลังข้อสอบสมรรถนะทางวิชาชีพครู ดำเนินการจัดการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และนำส่งข้อมูลผลคะแนนการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามที่กำหนด

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการจัดการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เกิดขึ้นจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 มาตรา 258 จ. (3) กำหนดให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ ความสามารถอย่างแท้จริง ประกอบกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ยุทธศาสตร์ที่ 3 กำหนดให้มีระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจากนโยบายดังกล่าว สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจึงได้ดำเนินการโครงการระบบการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู (ระยะที่ 1) โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาแนวทางการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ได้จัดทำ (ร่าง) แนวทางการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และ (ร่าง) การกำหนดมวลสาระการทดสอบและประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู โดยร่างดังกล่าวกำหนดให้ระบบการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1. การทดสอบด้านความรู้ภาคทฤษฎีและความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติงาน และ 2. การประเมินสมรรถนะด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ซึ่งต่อมาคณะกรรมการคุรุสภาได้มีมติเห็นชอบแนวทางดังกล่าว

เพื่อให้การดำเนินการจัดการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและบูรณาการข้อมูลร่วมกันในเชิงวิชาการ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่างๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่กระบวนการจัดการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูในครั้งนี้ จะเป็นกลไกหนึ่งในการคัดกรองผู้ที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครู และผู้ที่มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงเข้าสู่วิชาชีพครู

สำหรับแนวทางการดำเนินการจัดการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ในเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2562 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จัดทำ Test Blueprint โดยประสานความร่วมมือกับสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในเดือนธันวาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ สร้างข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพครู และคาดว่าในเดือนพฤษภาคม 2563 จะสามารถจัดการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริดา บุรชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า ขอขอบคุณสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ที่ให้ความไว้วางใจ สทศ. ในการเป็นหน่วยงานกลางจัดการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เพื่อให้การดำเนินการจัดการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูนั้น สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ

ในการดำเนินการจัดการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สทศ. จะดำเนินการตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่กำหนดในบันทึกข้อตกลง คือ ดำเนินการสร้างข้อสอบ และจัดทำคลังข้อสอบ ดำเนินการจัดการทดสอบ นำส่งข้อมูลผลคะแนนการทดสอบ และสนับสนุน และร่วมดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ โดยการดำเนินการจัดการทดสอบจะเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติของ สทศ. ทั้ง 5 ด้านคือ มาตรฐานการบริหารการทดสอบ มาตรฐานบุคลากรด้านการทดสอบ มาตรฐานการพัฒนาแบบทดสอบ มาตรฐานการพิมพ์ การรับ/ส่ง การตรวจ และการประมวลผล และมาตรฐานการรายงานผลและการนำไปไปใช้

ทั้งนี้ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีความพร้อมทั้งการสร้างข้อสอบ และการบริหารจัดการทดสอบ เพื่อให้การดำเนินงานในความร่วมมือการดำเนินการจัดการทดสอบ เพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพครูนี้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และความยั่งยืนร่วมกัน

ที่มา : คุรุสภา

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button