ข่าวการศึกษา

การสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ใครต้องสอบและทำไมต้องสอบ B1

เนื่องจากกระแสการสอบวัดความสามารถก่อนขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กำลังเป็นกระแสในช่วงนี้ ที่เฟซบุ๊คคุณ ณภัค ถิรกุลยศมาดี ได้ให้ความรู้และความกระจ่างไว้ดังนี้

24 ตุลาคม 2562
คำถาม : การสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ใครต้องสอบ?

คำตอบ : นิสิต/นักศึกษา ในหลักสูตรทางการศึกษาที่คุรุสภารับรอง(ยกเว้นหลักสูตรผู้บริหาร) ที่เข้าเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป

คำถาม : ปีการศึกษา 2562 นับยังไงคะ/ครับ?…หนู/ผม จะจบปี 2562 ต้องสอบไหมคะ/ครับ ….แล้วปีอื่นที่ไม่ 2562ละคะ/ครับ ต้องสอบไหมคะ/ครับ?

คำตอบ : นับที่วันแรกเริ่มเข้าเรียนเป็นปีการศึกษาเริ่มต้น ไม่ใช่ปีที่จบ และนับจากปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป ก็คือ ปี 2563 64 65 66 ฯลฯ ก็สอบรับฯ ต่อไป

คำถาม : ทำไมต้องสอบภาษาอังกฤษให้ได้ระดับ B1 ต่ำกว่านั้นไม่ได้หรือคะ/ครับ หนู/ผม ไม่ได้เรียนเอกภาษาอังกฤษนะคะ/ครับ?

คำตอบ : สาระความรู้และสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานความรู้ ข้อที่ ๓. ภาษาและวัฒนธรรม ตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา พ.ศ. 2556 ประกอบด้วย
(ก) สาระความรู้
๑) ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเป็นครู
(๒) ภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู
(ข) สมรรถนะ
(๑) สามารถใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ เพื่อการสื่อความหมายอย่างถูกต้อง
(๒) ใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

และ B1 เป็นแค่ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน ขั้นพื้นฐานที่ผู้จะเป็นครูควรมี ทั้งนี้ที่ผ่านมา ภาษาอังกฤษ ของประเทศเรายังไม่เข้มแข็ง และโดยเฉพาะในผู้เป็นครูยังไม่เข้มแข็ง แต่ยุคใหม่ พัฒนาใหม่ อนาคตใหม่ พลเมืองของชาติควรมีทักษะทางภาษาอังกฤษเพียงพอที่จะสื่อสารกับคนทั่วโลก และครูยุคใหม่ต้องเข้มแข็งในภาษาซึ่งหลักสูตรทางการศึกษาสอนให้ผู้จะเป็นครูเข้าใจในความจำเป็นของการมีภาษาอังกฤษ ดังนั้น บัณฑิตครูย่อมฝึกฝนและค้นคว้า ฝึกฝน ในภาษาอังกฤษ มั่นใจว่าบัณฑิตครูผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษระดับ B1 แน่นอน  วิชาชีพครูในอนาคตจะเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆ จากการพัฒนาในวันนี้ผู้พัฒนาตนเอง ย่อมผ่านได้แน่นอน

รักครู.com  คิดว่าสิ่งที่อาจารย์ ณภัค ถิรกุลยศมาดี  ได้กล่าวไว้เป็นนิมิตหมายอันดี ที่ต่อไปวิชาชีพครูของเราจะมีความเข้มแข็งมากขึ้น และอย่างน้อยสิ่งที่คุณครูได้พัฒนาตัวเองเพื่อให้ผ่าน B1 จะส่งผลและมีอาณุภาพที่สำคัญต่อลูกศิษย์ของเราแน่นอน พัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาศิษย์กันครับ

Back to top button