ข่าวการศึกษาหนังสือราชการ

แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพฐ.

วันนี้มีหนังสือด่วนที่สุดจาก สพฐ. ได้ถูกเผยแพร่ทางช่องทางออนไลน์หลากหลายช่องทาง โดยมีเนื้อหาเรื่องการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ไม่เกิน 6 กิโลเมตร โดยมีเนื้อหาตามหนังสือดังนี้

แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ด้วยสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เห็นชอบตามมติคณะกรรมการการกําหนดเป้าหมายและนโยบายก้าลังคนภาครัฐ ในการประชุม ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 เกี่ยวกับการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดําเนินการตามมติ คณะรัฐมนตรีบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพิจารณาดําเนินการควบรวม โรงเรียนขนาดเล็กที่มีระยะห่างจากโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในตําบลเดียวกันน้อยกว่า 6 กิโลเมตร ให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เพิ่มสูงขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน และลดภาระค่าใช้จ่ายงบประมาณด้านบุคลากรและการบริหาร จัดการลง รวมทั้งรายงานผลการดําเนินการและปัญหาอุปสรรคให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานทราบโดยด่วนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพฐ.

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button