ข่าวการศึกษา

อนุมัติการจัดสรรอัตราว่าง จากผลการเกษียณอายุราชการฯ ด้วยการจ้างรูปแบบอื่น (พนักงานราชการ) 738 อัตรา

การกการประชุมของ ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ก.ค.ศ. ครั้งที่ 11/2562
ได้มีมติ ก.ค.ศ. เรื่องเกี่ยวกับการจัดสรรอัตราว่างเพื่อจ้างพนักงานราชการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  1. อนุมัติการจัดสรรอัตราว่าง จากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการจัดสรรแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ ด้วยการจ้างรูปแบบอื่น (พนักงานราชการ) เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2) จำนวน 738 อัตราให้กับ
  • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 647 อัตรา
  • สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 7 อัตรา
  • สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 74 อัตรา
  • สำนักงาน กศน. 10 อัตรา

โดยให้ส่วนราชการดำเนินการเกลี่ยอัตรกำลังที่ได้รับอนุมัติไปกำหนดตำแหน่งในหน่วยงานการศึกษาตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

  1.  ให้กำหนดจำนวนและประเภทตำแหน่งตามเงื่อนไขที่ คปร. กำหนด โดยเคร่งครัด
  2.  ตำแหน่งที่กำหนดจะต้องมีจำนวนและประเภทตำแหน่งตามที่ ก.ค.ศ. อนุมัติ
  3.  ให้กำหนดตำแหน่งในหน่วยงานการศึกษาที่มีอัตรกำลังไม่เกินกรอบอัตรากำลัง หรือเกณฑ์มาตรฐานอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ. กำหนด
  4.  ในการใช้อัตราที่ได้รับการจัดสรรคืนอัตรากำลังว่างจากผลการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้ใช้อัตรากำลังได้ไม่ก่อนวันที่ ก.ค.ศ. มีมติอนุมติ

พร้อมกันนี้ได้เห็นชอบ ให้สงวนอัตราตำแหน่งว่างจากการเกษียณฯของตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) (ประเภทวิชาการและทั่วไป) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 1 อัตรา ไว้ก่อน เพื่อเสนอขอทบทวนไปยัง คปร.

          และเห็นชอบ ให้สำนักงาน ก.ค.ศ. เสนอเหตุผล ความจำเป็น เพื่อทบทวนหลักเกณฑ์การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อ 2.11 ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตามที่ คปร. กำหนดในส่วนของตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งเป็นตำแหน่งประเภทอำนวยการ ให้จัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการฯ คืนส่วนราชการเดิมทั้งหมดต่อ คปร. ต่อไปด้วย

ขอบคุณที่มา
ธาริณี  นาคเมธี : ภาพ/ข่าว
ศรายุทธ มาทัพ หัวหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่  :  Editor
สำนักงาน ก.ค.ศ.

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button