สาระความรู้หนังสือคู่มือ

คู่มือปฏิบัติสำหรับการดำเนินการป้องกันและจัดการรังแกกันในโรงเรียน

คู่มือปฏิบัติสำ หรับการป้องกันและการจัดการการรังแกกันในโรงเรียนฉบับนี้ เป็นคู่มือสำ หรับโรงเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนระดับประถมศึกษา ซึ่งมักเป็นช่วงเวลาของการเริ่มต้นปัญหาการรังแกกันที่จะทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อโรงเรียนไม่มีการจัดการที่เหมาะสมจากการสำรวจสถานการณ์ในปัจจุบันหลายข้อมูลตรงกันว่าสถิติการรังแกกันมีแนวโน้มสูงขึ้นและมีความรุนแรงขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเพิ่มช่องทางการรังแกกันทางโลกออนไลน์ (Cyber-bullying) เด็กจำ นวนมากในปัจจุบันมีความรู้สึกไม่ปลอดภัยในการอยู่ในโรงเรียน หรือมีปัญหาการเข้าสังคมในโรงเรียน รวมถึงไม่ได้รับการช่วยเหลือเมื่อถูกรังแก หรือได้รับการช่วยเหลือที่ไม่เหมาะสมทำ ให้การรังแกกันรุนแรงขึ้นหรือเรื้อรังขึ้น ความสำคัญต่อการป้องกันการรังแกกันคือการป้องกันการใช้ความรุนแรงในระยะยาว(Violenceprevention)

ดังนั้น การทำความเข้าใจในเรื่องการรังแกกันให้ถูกต้องของบุคลากรในโรงเรียนทั้งผู้บริหารและครูในโรงเรียน จึงเป็นสิ่งจำ เป็นอย่างมาก นอกจากนี้คู่มือฉบับนี้ได้พยายามเสนอตัวอย่างกิจกรรมที่ครูสามารถนำ ไปใช้หรือปรับประยุกต์ใช้ได้และได้แยกส่วนเนื้อหาสำ หรับผู้บริหารเด็กและผู้ปกครองเพื่อให้ได้ทำความเข้าใจ และมีแนวทางให้ความร่วมมือกับครูในโรงเรียน การใช้คู่มือควรเริ่มต้นศึกษาบทที่ 1 เพื่อทำ ความเข้าใจความหมายของคำ ว่า “รังแกกัน” ตามคำ นิยามสากล แนวทางการดำ เนินการ
ซึ่งหากจะดำ เนินการให้สำ เร็จ ครูทุกคน รวมถึงบุคลากรทุกระดับในโรงเรียนควรทำ ความเข้าใจ เพื่อมีการปรับความเข้าใจ และทัศนคติต่อประเด็นเรื่องการรังแกกันในโรงเรียนให้ถูกต้องตรงกันเสียก่อน อาจใช้ตัวอย่างของโรงเรียนที่จัดการการรังแกกันได้ดีจนเกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยในโรงเรียน ซึ่งเป็นการป้องกันปัญหาอย่างยั่งยืน และศึกษากิจกรรมการป้องกันการรังแกกันในโรงเรียน ทักษะที่จำ เป็นสำหรับครูการจัดการปัญหาเมื่อมีการรังแกกัน และการสื่อสารกับผู้ปกครอง

กรมสุขภาพจิต

ดาวน์โหลดคู่มือ : คู่มือปฏิบัติสำหรับการดำเนินการป้องกันและจัดการรังแกกันในโรงเรียน

Back to top button