หนังสือราชการ

การลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคของหน่วยงานภาครัฐ

การลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคของหน่วยงานภาครัฐ

1. หนังสือแจ้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
3. สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

Back to top button