ข่าวการศึกษา

ศธ.สั่งสถานศึกษาทั่วประเทศ ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ตั้งแต่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

ศธ.สั่งสถานศึกษาทั่วประเทศ ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ตั้งแต่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
วันนี้ 17 มีนาคม 2563 เว็บไซต์และเพจ ศธ.360 องศา ได้เผยแพร่ข้อความและหนังสือร่างประกาศกระทรวงศึกษาธิการดังนี้

นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ลงนามในประกาศกระทรวงฯ ปิดสถานศึกษาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

(ร่าง)
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการแพร่ระบาดในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียนนักศึกษา ที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 9 วรรคหนึ่ง (4) ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยปีการศึกษาการเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ. 2549 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 จึงให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชน ทั้งในระบบและนอกระบบ ซึ่งอยู่ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ ในระหว่างที่สถานศึกษาต้องปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษดังกล่าว หากมีความจำเป็น ให้ส่วนราชการต้นสังกัดกำหนดแนวทางแก้ปัญหาให้สถานศึกษา จัดให้มีการเรียนในรูปแบบอื่นโดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียน

ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563
นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

*หมายเหตุ รออัพเดทประกาศฉบับจริงอีกครั้งหนึ่ง
กลุ่มสารนิเทศ สป.ศธ. / รายงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
ศธ.ประกาศปิดสถานศึกษาทุกแห่งหนีโควิด-19… อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/education/763349
ศธ. ออกประกาศ ปิด สถานศึกษา ทั่วประเทศตั้งแต่พรุ่งนี้(18มี.ค.)เป็นต้นไป  https://www.thaipost.net/main/detail/60041

ศธ.สั่งสถานศึกษาทั่วประเทศ ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ตั้งแต่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

ศธ.สั่งสถานศึกษาทั่วประเทศ ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ตั้งแต่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button