อบรมออนไลน์

อบรมออนไลน์ วิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ระดับมัธยมศึกษา มีวุฒิบัตร

วันที่เปิดสอน:   04 ก.พ. 2563  ถึง   16 เม.ย. 2563
เงื่อนไขการประเมิน: โดยต้องเรียนจบทุกบทเรียนและคะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 80%
วุฒิบัตร: มี
จำนวนที่เปิดรับ: ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม
จำนวนผู้เข้าอบรม:  1658 คน
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม: ครูผู้สอนวิขาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ระดับมัธยมศึกษา

คำอธิบายรายวิชา

เรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน การนำการคิดเชิงออกแบบมาใช้แก้ปัญหา การเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมในกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม การสร้างประโยชน์จากผลงานด้วยการเพิ่มหรือสร้างมูลค่าให้กับผลงาน เข้าใจแนวคิดการคุ้มครองผลงานหรือทรัพย์สินทางปัญญาของตนเองเพื่อสร้างประโยชน์และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น การนำเสนอผลงานต่อสาธารณะ การคาดการณ์เทคโนโลยีในอนาคต

ในหลักสูตรของการอบรมนี้ มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องอยู่ 5 ส่วนหลัก คือ

ส่วนที่ 1   ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน

ส่วนที่ 2   การคิดเชิงออกแบบ

ส่วนที่ 3   การเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมในกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

ส่วนที่ 4   การสร้างประโยชน์จากผลงาน

ส่วนที่ 5   การคาดการณ์เทคโนโลยีในอนาคต

ซึ่งแต่ละหัวข้อ ประกอบไปด้วย

1) เนื้อหาและแบบฝึกหัด

2) ตัวอย่างแนวทางการจัดการเรียนรู้

3) แบบทดสอบ

4) เอกสารประกอบการอบรม

การพิจารณาเกณฑ์การผ่านผู้เข้าอบรมในหลักสูตรอบรมออนไลน์

ผู้เรียนจะต้องดำเนินการสอบในแต่ละส่วนของเนื้อหา เพื่อคิดค่าคะแนน โดยจะผ่านเกณฑ์ได้นั้นจะต้องได้รับคะแนนรวมตลอดหลักสูตร 80 % ขึ้นไป

วิชานี้เปิดให้ลงทะเบียนเรียนได้ คุณสามารถกดปุ่มลงทะเบียนเรียน เพื่อลงชื่อได้ทันที  คลิกเพื่อไปที่หน้าลงทะเบียน สสวท.

 

Back to top button