การเรียนการสอน

แนะนำ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล ของ สช. สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อโรงเรียนทุกสังกัดทั่วประเทศ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์) มีนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และการเปลี่ยนแปลงการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการพัฒนาระบบการเรียนตลอดชีวิต ก้าวข้ามการเรียนการสอนในรูปแบบเดิมๆ สู่การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ที่ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศยุคใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า การเรียนรู้ออนไลน์หรือ Online Learning และนวัตกรรมทางการศึกษาที่จะช่วยพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศไทย โดยในเบื้องต้นมอบหมายสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ดำเนินการพัฒนาการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มอย่างเต็มรูปแบบ ควบคู่ไปกับการพัฒนาแอพพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเรียนผ่านแอพพลิเคชันได้ทุกที่ ทุกเวลา (Anywhere Anytime) ทั้งการเรียนวิชาพื้นฐานสายสามัญและสายอาชีพระยะสั้น เพื่อเป็นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคการเรียนรู้ให้กับทุกเพศ ทุกวัย ทุกกลุ่มอายุ

เว็บไซต์ : https://odlc.opec.go.th

โดยในศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัลนี้มี 3 กลุ่มห้องเรียนหลักๆที่น่าสนใจคือ

1. ห้องเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. ห้องเรียนกวดวิชา


3. ห้องเรียนวิชาชีพ

คู่มือการใช้งาน : คลิกที่นี่

นับว่าเป็นสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจมากๆเลยครับ  ซึ่งสื่อการเรียนรู็นี้ได้จัดทำโดย
กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เพื่อโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนสังกัดอื่นๆ ทั่วประเทศ ลองเอาไว้ให้เด็กๆได้เรียนกันครับ

Back to top button