การเรียนการสอน

แนะนำ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล ของ สช. สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อโรงเรียนทุกสังกัดทั่วประเทศ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์) มีนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และการเปลี่ยนแปลงการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการพัฒนาระบบการเรียนตลอดชีวิต ก้าวข้ามการเรียนการสอนในรูปแบบเดิมๆ สู่การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ที่ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศยุคใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า การเรียนรู้ออนไลน์หรือ Online Learning และนวัตกรรมทางการศึกษาที่จะช่วยพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศไทย โดยในเบื้องต้นมอบหมายสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ดำเนินการพัฒนาการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มอย่างเต็มรูปแบบ ควบคู่ไปกับการพัฒนาแอพพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเรียนผ่านแอพพลิเคชันได้ทุกที่ ทุกเวลา (Anywhere Anytime) ทั้งการเรียนวิชาพื้นฐานสายสามัญและสายอาชีพระยะสั้น เพื่อเป็นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคการเรียนรู้ให้กับทุกเพศ ทุกวัย ทุกกลุ่มอายุ

เว็บไซต์ : https://odlc.opec.go.th

แนะนำ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล ของ สช. สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อโรงเรียนทุกสังกัดทั่วประเทศ

แนะนำ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล ของ สช. สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อโรงเรียนทุกสังกัดทั่วประเทศ

โดยในศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัลนี้มี 3 กลุ่มห้องเรียนหลักๆที่น่าสนใจคือ

1. ห้องเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แนะนำ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล ของ สช. สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อโรงเรียนทุกสังกัดทั่วประเทศ

2. ห้องเรียนกวดวิชา
แนะนำ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล ของ สช. สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อโรงเรียนทุกสังกัดทั่วประเทศ


3. ห้องเรียนวิชาชีพ

แนะนำ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล ของ สช. สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อโรงเรียนทุกสังกัดทั่วประเทศ แนะนำ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล ของ สช. สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อโรงเรียนทุกสังกัดทั่วประเทศ

คู่มือการใช้งาน : คลิกที่นี่

นับว่าเป็นสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจมากๆเลยครับ  ซึ่งสื่อการเรียนรู็นี้ได้จัดทำโดย
กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เพื่อโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนสังกัดอื่นๆ ทั่วประเทศ ลองเอาไว้ให้เด็กๆได้เรียนกันครับ

Back to top button