อบรมออนไลน์

มาแล้ว อบรมออนไลน์ เรื่อง สุขภาพดีในภาวะโลกร้อน : Health in Global Warming

สุขภาพดีในภาวะโลกร้อน  Health in Global Warming ของ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายวิชา สุขภาพดีในภาวะโลกร้อน: Health in Global Warming จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเผยแพร่าความรู้เรื่อง สาเหตุโลกร้อน และผลกระทบต่อสุขภาพ การป้องกันการแพร่ระบาดของพาหะนำโรค เชื้อโรคที่มีผลจากภาวะโลกร้อน ปัญหาสุขภาพกับภาวะโลกร้อน และกาจัดการ ภาวะอาหารเป็นพิษ การสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิต การจัดการด้านอารมณ์และจิตใจ การดูแลเรื่องสุขาภิบาลอาหาร และสุขอนามัย และสุดท้ายเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม การลดปริมาณขยะ และสารพิษตกค้าง

มาแล้ว อบรมออนไลน์ เรื่อง สุขภาพดีในภาวะโลกร้อน : Health in Global Warming

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เริ่มลงทะเบียน 19 มีนาคม 2563  สิ้นสุดการเรียน 31 พฤษภาคม 2563
เนื้อหา 5 บทเรียน
เกณฑ์การผ่าน  ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไปจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

หมายเหตุ ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

เปิดเข้าคอร์สเรียน https://www.mycourseville.com/?q=onlinecourse/course/18283

มาแล้ว อบรมออนไลน์ เรื่อง สุขภาพดีในภาวะโลกร้อน : Health in Global Warming

สอบถามการใช้งานต่างๆ : https://www.facebook.com/CHULAMOOC/

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button