อบรมออนไลน์

อบรมออนไลน์ รับเกียรติบัตรฟรี เรื่อง การใช้กระบวนการ Active Learning ในการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ online สพป.ระยอง 1

อบรมออนไลน์ รับเกียรตบัตรฟรี เรื่อง การใช้กระบวนการ Active Learning ในการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ online สพป.ระยอง 1
การทดสอบวัดความรู้การใช้กระบวนการ Active Learning ในการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ online สพป.ระยอง 1
*ผู้ผ่านการทดสอบ 70% ขึ้นไปจะได้รับใบประกาศ* ***ใช้ G-mail เท่านั้น***
*ตอบได้เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น
* อาจจะมีข้อจำกัดเรื่องปริมาณผู้เข้าทำแบบทดสอบ
Back to top button