อบรมออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์ ทบทวนกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา รับเกียรติบัตร 5 ใบ จากโรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์)

แบบทดสอบออนไลน์ ทบทวนกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา รับเกียรติบัตร 5 ใบ จากโรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์)
5 แบบทดสอบ มีเกียรติบัตร เมื่อผ่าน 60%  สำหรับทุกคนไม่เฉพาะคุณครู

รธน.2560
https://forms.gle/iAnxp1NTigLQifd19
#Certificate

กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ
https://forms.gle/6wicEQLTg23Suprj9

พ.ร.บ.สภาครูฯ 46
https://forms.gle/v9H25B9523FekncM8

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
https://forms.gle/EUUgTCewGcW1oNGu5

พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูฯ 47 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
https://forms.gle/hdj6kWGLnUmjmAQW8

ขอบคุณ : ท่าน ผอ. Uthai Khamsiha Utk
Back to top button