การเรียนการสอนหนังสือคู่มือ

ดาวน์โหลดฟรี คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 6 เล่ม 1

ดาวน์โหลดฟรี คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 6 เล่ม 1

ดาวน์โหลดฟรี คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 6 เล่ม 1

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 6 เล่ม 1 นี้จัดทำตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างเนื้อหาและกิจกรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 6 เล่ม 1 กับตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามเนื้อหาในหนังสือเรียนเกี่ยวกับเรื่อง อาหารและการย่อยอาหาร การแยกสารเนื้อผสม และหินและซากดึกดำบรรพ์ รวมถึงแนวคำตอบในแบบบันทึกกิจกรรมและแนวทางการประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนที่ครูสามารถดาวน์โหลดไปใช้ได้เลย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ลิ้งก์  https://www.scimath.org/ebook-science/item/11381-3-1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ลิ้งก์  https://www.scimath.org/ebook-science/item/11450-6-1
*ก่อนดาวน์โหลดต้องสมัครสมาชิกก่อนนะครับ ที่ https://www.scimath.org/register

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button